05/08/2015
3124
Kinh Mân Côi Sống

Năm Sự Vui
 

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Năm Sự Vui - Ngắm Tắt

114.864864865135.135135135250