Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 08.02.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 08.02.2023 / 63 / Suy Niệm
Ngày 08.02.2023, THỨ TƯ - NĂM MÙA MỪNG (cầu cho tổ quốc và thế giới...) Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 07.02.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 07.02.2023
/ 153 / Suy Niệm
Ngày 07.02.2023, THỨ BA - NĂM SỰ THƯƠNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 06.02.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 06.02.2023
/ 151 / Suy Niệm
Ngày 06.02.2023, THỨ HAI - NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 05.02.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 05.02.2023
/ 164 / Suy Niệm
Ngày 05.02.2023, CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 04.02.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 04.02.2023
/ 145 / Suy Niệm
Ngày 04.02.2023, THỨ BẢY - NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 03.02.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 03.02.2023
/ 163 / Suy Niệm
Ngày 03.02.2023, THỨ SÁU - NĂM SỰ THƯƠNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 02.02.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 02.02.2023
/ 206 / Suy Niệm
Ngày 02.02.2023, THỨ NĂM - NĂM SỰ SÁNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 01.02.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 01.02.2023
/ 242 / Suy Niệm
Ngày 01.02.2023, THỨ TƯ - NĂM SỰ MỪNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 31.01.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 31.01.2023
/ 162 / Suy Niệm
Ngày 31.01.2023, THỨ BA - NĂM SỰ THƯƠNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 30.01.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 30.01.2023
/ 153 / Suy Niệm
Ngày 30.01.2023, THỨ HAI - NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 29.01.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 29.01.2023
/ 162 / Suy Niệm
Ngày 29.01.2023, CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 28.01.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 28.01.2023
/ 154 / Suy Niệm
Ngày 28.01.2023, THỨ BẢY - NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 27.01.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 27.01.2023
/ 140 / Suy Niệm
Ngày 27.01.2023, THỨ SÁU - NĂM SỰ THƯƠNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 26.01.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 26.01.2023
/ 122 / Suy Niệm
Ngày 26.01.2023, THỨ NĂM - NĂM SỰ SÁNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 25.01.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 25.01.2023
/ 121 / Suy Niệm
Ngày 25.01.2023, THỨ TƯ - NĂM SỰ MỪNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 24.01.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 24.01.2023
/ 152 / Suy Niệm
Ngày 24.01.2023, THỨ BA - NĂM SỰ THƯƠNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 23.01.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 23.01.2023
/ 134 / Suy Niệm
Ngày 23.01.2023, THỨ HAI - NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho gia đình, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 22.01.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 22.01.2023
/ 114 / Suy Niệm
Ngày 22.01.2023, CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho gia đình, ...