Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 09.12.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 09.12.2023 / 1550 / Suy Niệm
Ngày 09.12.2023, THỨ BẢY - NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng, + Cầu cho các dân tộc được phát triển, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, + Cầu cho quê hương, đất ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 08.12.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 08.12.2023
/ 1744 / Suy Niệm
Ngày 08.12.2023, THỨ SÁU - NĂM SỰ THƯƠNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng, + Cầu cho các dân tộc được phát triển, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, + Cầu cho quê hương, đất ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 07.12.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 07.12.2023
/ 1731 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   NGÀY 07.12.2023, THỨ NĂM   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý, + Cầu cho Hội Thánh, + Cầu cho quê hương và đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 06.12.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 06.12.2023
/ 1811 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI NGÀY 06.12.2023, THỨ TƯ Ý CẦU NGUYỆN   + Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý, + Cầu cho Hội Thánh, + Cầu cho quê hương và đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 05.12.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 05.12.2023
/ 1757 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   NGÀY 05.12.2023, THỨ BA   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý, + Cầu cho Hội Thánh, + Cầu cho quê hương và đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 30.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 30.11.2023
/ 1532 / Suy Niệm
THÁNG MƯỜI - THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   NGÀY 19.10.2023, THỨ NĂM   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 29.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 29.11.2023
/ 1465 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI NGÀY 29.11.2023, THỨ TƯ   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI, + Cầu cho quê hương ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 28.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 28.11.2023
/ 1509 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   NGÀY 28.11.2023, THỨ BA   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 27.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 27.11.2023
/ 1478 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI NGÀY 27.11.2023, THỨ HAI  Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 26.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 26.11.2023
/ 1241 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI NGÀY 26.11.2023, CHÚA NHẬT   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 25.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 25.11.2023
/ 1316 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   NGÀY 25.11.2023, THỨ BẢY   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 24.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 24.11.2023
/ 1442 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   NGÀY 24.11.2023, THỨ SÁU Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 23.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 23.11.2023
/ 1442 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   NGÀY 23.11.2023, THỨ NĂM   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 22.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 22.11.2023
/ 1502 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   NGÀY 22.11.2023, THỨ TƯ   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI, + Cầu cho quê ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 21.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 21.11.2023
/ 1455 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   NGÀY 21.11.2023, THỨ BA   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI, + Cầu cho quê ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 20.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 20.11.2023
/ 1439 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   NGÀY 20.11.2023, THỨ HAI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý, + Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 19.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 19.11.2023
/ 1415 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI Ngày 19.11.2023 – Chúa Nhật   Lời hay ý đẹp về Kinh Mân Côi: Chân phước Alan nói rằng ngài đã từng thấy một số người được giải cứu khỏi gông cùm của Satan sau khi họ gắn bó với Kinh ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 18.11.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 18.11.2023
/ 1546 / Suy Niệm
THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI THỨ BẢY, ngày 18.11.2023   Lời hay ý đẹp về Kinh Mân Côi: Ngày nay sức mạnh vĩ đại của Kinh Mân Côi nằm ở điều này, đó là Kinh Mân Côi làm cho Kinh Tin Kính thành một lời cầu ...