Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 28.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 28.05.2022 / 101 / Suy Niệm
NGÀY 28.05.2022, THỨ BẢY THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 27.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 27.05.2022
/ 183 / Suy Niệm
NGÀY 27.05.2022, THỨ SÁU THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 26.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 26.05.2022
/ 220 / Suy Niệm
NGÀY 26.05.2022, THỨ NĂM THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 25.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 25.05.2022
/ 222 / Suy Niệm
NGÀY 25.05.2022, THỨ TƯ THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 24.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 24.05.2022
/ 239 / Suy Niệm
NGÀY 24.05.2022, THỨ BA THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 23.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 23.05.2022
/ 224 / Suy Niệm
NGÀY 23.05.2022, THỨ HAI THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 22.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 22.05.2022
/ 248 / Suy Niệm
NGÀY 22.05.2022, CHÚA NHẬT VI Phục Sinh THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 21.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 21.05.2022
/ 241 / Suy Niệm
NGÀY 21.05.2022, THỨ BẢY THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 20.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 20.05.2022
/ 260 / Suy Niệm
NGÀY 20.05.2022, THỨ SÁU THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 19.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 19.05.2022
/ 266 / Suy Niệm
NGÀY 19.05.2022, THỨ NĂM THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 18.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 18.05.2022
/ 252 / Suy Niệm
NGÀY 18.05.2022, THỨ TƯ THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 17.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 17.05.2022
/ 253 / Suy Niệm
NGÀY 17.05.2022, THỨ BA THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 16.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 16.05.2022
/ 276 / Suy Niệm
NGÀY 16.05.2022, THỨ HAI THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 15.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 15.05.2022
/ 521 / Suy Niệm
NGÀY 15.05.2022, CHÚA NHẬT V Phục Sinh THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 14.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 14.05.2022
/ 294 / Suy Niệm
NGÀY 14.05.2022, THỨ BẢY THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 13.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 13.05.2022
/ 368 / Suy Niệm
NGÀY 13.05.2022, THỨ SÁU THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 12.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 12.05.2022
/ 342 / Suy Niệm
NGÀY 12.05.2022, THỨ NĂM THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 11.05.2022
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 11.05.2022
/ 292 / Suy Niệm
NGÀY 11.05.2022, THỨ TƯ THÁNG NĂM - MUÔN HOA DÂNG MẸ CHÚA TRỜI MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...