Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Hai
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Hai / 81712 / Kinh Sáng
KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG SÁNG THỨ HAI Kính Đức Chúa Thánh Thần Kính các Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Raphael, Gabriel và các Thiên Thần Bản mạnh Ý cầu nguyện: Cầu cho sứ vụ truyền giáo Cầu cho các nhà truyền giáo Cầu Nguyện cho ...
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Ba
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Ba
/ 74123 / Kinh Sáng
KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG SÁNG THỨ BA Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ý cầu nguyện: Cầu cho thân nhân và ân nhân Cầu cho tổ quốc   1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   X: Lạy Chúa Trời, xin mở ...
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Tư
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Tư
/ 75407 / Kinh Sáng
KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG SÁNG THỨ TƯ Kính Thánh Cả Giuse Ý cầu nguyện: ...
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Năm
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Năm
/ 76691 / Kinh Sáng
KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG - SÁNG THỨ NĂM Kính Chức Linh Mục Chúa Giêsu và Bí Tích Thánh Thể Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ Cho ơn gọi dâng hiến...   1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. ...
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Sáu
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Sáu
/ 82509 / Kinh Sáng
KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG - SÁNG THỨ SÁU Kính Nhớ Chúa Giêsu Chịu Khổ Nạn - Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Ý cầu nguyện: Cầu cho những người đang gặp đau khổ, nghèo khổ, bệnh tật, cùng quẫn, tù tội oan khiên, bị đàn áp...   1. ...
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Bảy
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Thứ Bảy
/ 64267 / Kinh Sáng
KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG - SÁNG THỨ BẢY Kính Nhớ Mẹ Maria - Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ Ý cầu nguyện: Cầu cho những người làm mẹ, cô dâu, chị em... những người đang mang nặng đẻ đau, những người đang hiếm muộn, thanh thiếu ...
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Chúa Nhật
Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình - Sáng Chúa Nhật
/ 62870 / Kinh Sáng
KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG SÁNG CHÚA NHẬT Ý cầu nguyện: Cầu cho Giáo Hội và tất cả các nhu cầu – sứ vụ của Giáo Hội, Cầu cho con người và những nhu cầu của con người Cầu cho các linh hồn trong luyện ngục...    1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ Nhân ...
Cầu Nguyện Trong Gia Đình
Cầu Nguyện Trong Gia Đình
/ 7328 / Kinh Sáng
Trong bài này chúng tôi xin nói về điều được xem như nền tảng hay nói đúng hơn điểm đến của tất cả những phương thế khác trên con đường thánh của bậc vợ chồng. Ðó là sự cầu nguyện.Thiếu sự cầu nguyện thì con đường tu đức của các đôi vợ chồng cũng ...