29/08/2015
140281
TỐI THỨ BẢY - KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY
 
Kính Nhớ Đức Mẹ Maria
 
1. Làm Dấu Thánh Giá 
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Đọc Kinh Truyền Tin hoặc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Kinh Truyền Tin (đọc trong các Mùa Phụng Vụ, trừ Mùa Phục Sinh)

X: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh
Đức Bà Maria.
Đ: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Kính Mừng).
 
X: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,
Đ: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

(Đọc 1 Kinh Kính Mừng).
 
X: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đ: Và ở cùng chúng con.

(Đọc 1 Kinh Kính Mừng).
 
X: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 
Lời Nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa, chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.
(Trong mùa Phục Sinh thì đọc Kinh Lạy Nữ Vương)
 
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (chỉ đọc trong Mùa Phục Sinh)
X: Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.
Đ: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

 
X: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.
Đ: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

 
X: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.
Đ: Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.

 
Lời Nguyện: Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại ; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

3. Kinh Xét Mình
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.
 
4. Kinh Dâng Mình Buổi Tối
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa./ Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa./ Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.
 
Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhận lời con. Amen. 
 
5. Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự ; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
 
6. Kinh Tin
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
7. Kinh Cậy
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
8. Kinh Kính Mến
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
9. Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác ; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại ; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
10. Tung Hô Lời Chúa 
(Mùa Chay không hát Allêluia, có thể hát Bài “Lắng Nghe Lời Chúa” để thay thế).
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
11. Lời Chúa (Tin Mừng theo ngày): Suy niệm và cầu nguyện (tuỳ ý mỗi người)
 
12. Lần Hạt Mân Côi: Mùa Vui
Thứ Nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Vui này / để tôn vinh Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa./ Chúng con nài xin Chúa vì Mầu Nhiệm này/ và vì lời cầu bầu của Mẹ Thánh Chúa / ban cho chúng con được biết ở rất khiêm nhường trong lòng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Nhập Thể, xuống trên linh hồn chúng con / làm cho chúng con sống thật sự khiêm nhường.
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Vui này / để kính nhớ việc Đức Maria – Mẹ Rất Thánh của Chúa/ đi thăm bà Isave là chị họ của Mẹ./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này / và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con một đức bác ái toàn hảo đối với tha nhân.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm thăm viếng xuống đầy lòng chúng con / để chúng con sống đức bác ái đích thực.
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Lạy Hài Nhi Giêsu đáng tôn thờ / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Vui này / để tôn vinh sự Chúa sinh ra khó nghèo tại Bêlem./ Vì Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Chúa/ và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / xin Chúa cho chúng con thoát khỏi những ham mê của cải thế gian / biết yêu mến sống thanh bần, và yêu thương những người nghèo khó.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
  
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Giáng Sinh xuống đầy lòng chúng con / giúp chúng con biết yêu mến tinh thần nghèo khó.
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Vui này / để kính nhớ việc Mẹ Maria dâng Chúa trong Đền Thờ./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này / và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con được ơn khôn ngoan / và biết sống thanh sạch từ trong con tim đến ngoài thân xác.
  
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
  
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Thánh Tẩy xuống đầy lòng chúng con / giúp chúng con sống khôn ngoan và trong sạch tinh tuyền.
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Vui này / để kính nhớ việc sau ba ngày lạc mất Chúa / Đức Mẹ đã tìm thấy Ngài trong Đền Thờ, ở giữa những vị luật sĩ thông thái./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con ơn thống hối ăn năn, cải thiện đời sống / ban cho những anh em rối đạo, những anh em ly giáo, những kẻ thờ tà thần / được ơn trở về với Chúa.
  
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

13. Kinh Cầu Đức Mẹ 
Xin Chúa thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
* Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ Chúa Kitô.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ chỉ bảo đành lành.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ có tài có phép.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ trung tín thật thà.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Bà là gương nhân đức.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là tòa Đấng Khôn Ngoan.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như lầu đài Đavid vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như tháp ngà báu vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như đền vàng vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Bà nâng đỡ di dân.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tiên Tri.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh hiển tu.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự Bình An.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN:
Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời,
chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con.
Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu
con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ.
Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội,
lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta.
Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy.
Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay,
chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con.
Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con.
Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều
trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh.
Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy.
Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy.
Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo,
kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng.
Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con
ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy
mặt Đức Chúa Giêsu, cùng mặt Đức Mẹ,
được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành
chẳng hay hết chẳng hay cùng. AMEN.


14. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
15. Kinh Dâng Mình Buổi Tối
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa./ Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa./ Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả Linh hồn và xác con trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhận lời con. Amen. 

16. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria
Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ hay thương xót / là Nữ Vương Trời đất, là nơi ẩn náu của những kẻ tội lỗi./ Chúng con dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người./ Chúng con dâng cho Người trái tim chúng con, linh hồn chúng con, gia đình chúng con, và hết mọi sự thuộc về chúng con./ Để cho việc hiến dâng này được thực sự hữu hiệu và bền vững / hôm nay chúng con xin tuyên xưng lại, những điều chúng con đã thề hứa khi chịu phép Rửa tội và phép Thêm sức./ Chúng con cam đoan sẽ sống làm người Công Giáo tốt, trung thành với Chúa, với Giáo Hội, với Đức Thánh Cha./ Chúng con sẽ rước Mình Thánh Chúa, lần hạt Mân Côi, sùng kính ngày Thứ Bảy đầu tháng, và nhất là làm việc giúp kẻ tội lỗi ăn năn trở lại.
 
Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, chúng con lại xin hứa thêm với Người, chúng con sẽ sốt sắng tôn sùng Người, để nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người, và nhờ ơn Người cầu bầu, nước Chúa sẽ mau trị đến trong thế gian này. Amen.
 
17. Kinh Dâng Gia Đình Cho Đức Mẹ
Lạy Trái Tim Đồng Trinh Maria là gương mẫu cho các gia đình. Chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con. Mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết. Xin Mẹ là Nữ Vương chỉ huy gia đình nhỏ bé này:
 
- Gia đình con buồn phiền đau khổ.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
 
- Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazarét.
- Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.
- Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.
- Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.
- Gia đình con xin Mẹ ban cho hằng ngày dùng đủ.
- Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hòa, con cái hiếu thảo, vợ chồng thương nhau.
- Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa Hỏa ngục.
- Gia đình con khi lầm than vất vả, xin Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.
Gia đình con khi có ai qua đời, bệnh hoạn, xin Mẹ  ban ơn vui lòng chịu khó.
- Gia đình con khi có người khô khan mất nết, xin Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.
- Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, xin Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.
- Gia đình con khi có thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, xin Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy.
- Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, xin Mẹ giữ gìn trong sạch.
- Gia đình con khi có người đi vắng, xin Mẹ duy trì tình thân ái.
- Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, xin Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.
- Gia đình con xin nguyền không trái phép công bình
Đáp: Cho con giữ trọn lời nguyền.
(Câu nào cũng thưa như vậy).
 
- Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.
- Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.
- Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima
- Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Lời Nguyện: Lạy Nữ Vương gia đình / Mẹ ở đây với chúng con / vui buồn sướng khổ/ Mẹ con cùng nhau chia sẻ / xa Mẹ chúng con biết trông cậy ai / đời chúng con gian nan khổ sở lắm / gia đình chúng con long đong tối ngày / Nhưng có Mẹ ở bên chúng con / chúng con thấy quên hết ưu phiền / vui sống qua kiếp lưu đầy / mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.
 
18. Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ
Xướng: Hỡi những tâm hồn đền tạ / hãy lắng nghe những tiếng đau khổ của Trái Tim Mẹ / đang thiết tha kêu gọi các con cái Người.
Hỡi các con / Trái Tim Mẹ đã tan nát vì đau khổ/ và còn đau khổ hơn nữa / vì những tội tệ bạc của loài người./ Hỡi các con vì thương Mẹ / chúng con hãy dâng mình hy sinh / để đền thay những tội bội bạc ấy.
Đáp: Chúng con xin dâng mình để đền thay những tội bội bạc ấy.
 
Xướng: Hỡi các con / Trái Tim Mẹ bị muôn gai nhọn xâu xé / vì loài người ăn ở ngạo mạn / ham mê tiền tài, sắc dục / ít là chúng con hãy cố yên ủi Mẹ.
Đáp: Chúng con dốc lòng yên ủi Trái Tim Mẹ.
 
Xướng: Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết / vì những kẻ đã dâng mình cho Mẹ / lại quay đầu phản bội / chúng con hãy vững chí đừng khi nào bỏ Mẹ.
Đáp: Chúng con thà chết, không hề lìa bỏ Mẹ.
 
Xướng: Trái Tim Mẹ buồn phiền đến nỗi chết / vì những lời Mẹ nhắn nhủ bị người đời bác bỏ / mà giáo dân thì hững hờ / ít là chúng con hãy trung thành cùng Mẹ.
Đáp: Chúng con xin trung thành cùng Mẹ.
 
Xướng: Kìa Chúa đã bị xúc phạm lắm rồi / để ngăn tay Chúa đừng dùng quyền oai nộ / chúng con hãy nghe những lời Mẹ nhắn nhủ.
Đáp: Chúng con sẵn sàng vâng lời Mẹ.
 
Xướng: Để cứu thế gian khỏi tội lỗi / được bình an, chúng con hãy cải thiện đời sống.
Đáp: Chúng con xin hết sức sửa mình.
 
Xướng: Để cứu thế gian khỏi tội lỗi / được bình an, chúng con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.
Đáp: Chúng con xin lần hạt mọi ngày.
 
Xướng: Để cứu thế gian khỏi tội lỗi được bình an/ chúng con hãy đền tạ Trái Tim Mẹ.
Đáp: Chúng con quyết sống cuộc đời đền tạ.
 
Xướng: Lạy Mẹ nhân lành / xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin.
Đáp: Xin lắng nghe tiếng thiết tha con nguyện xin
 
Xướng: Lạy Mẹ nhân lành / xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.
Đáp: Xin xuống muôn ơn cho hồn xác chúng con.
 
Xướng: Lạy Mẹ nhân lành / xin ban cho gia đình chúng con được bình an, và đạo đức sốt sắng.
Đáp: Xin ban cho gia đình chúng con được
 bình an, và đạo đức sốt sắng.
 
Xướng: Lạy Mẹ nhân lành / xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh mục, các bậc tu trì được nên thánh.
Đáp: Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục, các bậc tu trì được nên thánh.
 
Xướng: Lạy Mẹ nhân lành / xin cho các thanh niên được mạnh mẽ trong đức tin / cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch / và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức.
 
Đáp: Xin cho các thanh niên được mạnh mẽ trong đức tin / cho các phụ nữ yêu mến đức trong sạch / và hết thảy các giáo hữu được ăn ở đạo đức. 
 
Xướng: Lạy Mẹ là Nữ Vương quyền phép / Mẹ đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cho thế gian./ Xin Mẹ hãy làm cho mọi người nhận biết, và tôn sùng trái tim Mẹ.
Đáp: Xin hãy làm cho mọi người nhận biết, và tôn sùng Trái Tim Mẹ.
 
Xướng: Lạy Mẹ là Nữ Vương quyền phép / xin hãy làm cho Trái Tim Mẹ toàn thắng trong lòng chúng con / và trên thế giới này, hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu - Con Mẹ.
 
Đáp: Hầu dọn đường cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, Con Mẹ.
 
Đọc Chung: Chúc tụng, ngợi khen, cảm mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Đồng Trinh Maria / cùng Trái Tim Con Cực Thánh Người / bây giờ và đời đời. Amen.
 
19. Lời Nguyện Cứu Giúp Luyện Ngục 
Kinh 1
Lạy Cha hằng hữu - con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha / là Đức Giêsu / hiệp cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay / để cầu:
  • cho tất cả các Linh Hồn nơi Luyện Ngục 
  • cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi,
  • cho những người phạm tội trong khắp cả Giáo Hội Hoàn Vũ,
  • cho những người trong mái ấm, và trong chính gia đình của con. Amen.
 
Kinh 2
Lạy Chúa Cha, Chúa dạy chúng con hãy tôn kính cha mẹ chúng con / Xin Chúa thương xót linh hồn của cha con (và mẹ con) / Xin tha thứ tội lỗi của cha con (và mẹ con) / và xin cho phép con lại được nhìn thấy cha con (và mẹ con) trong niềm vui ánh sáng vĩnh cửu / Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  
 
Kinh 3
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa lo buồn đổ mồ hôi máu trong vườn  Giêt-si-ma-ni, vì Chúa chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu vác Thánh giá lên đồi Can-vê, chịu chết trên cây Thánh giá./ Xin Chúa thương xót các Linh hồn nơi Luyện Ngục, đặc biệt là các Linh hồn bị bỏ rơi trong quên lãng / xin Chúa giải thoát họ khỏi cơn đau đớn cay đắng./ Xin Chúa gọi họ đến bên Chúa, và ôm ấp họ trong vòng tay Chúa trên Thiên Đàng. Amen. 
 
(Đọc: 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)
Lạy Chúa, xin cho họ được nghỉ ngơi đời đời. Amen.
 
20. Lời Nguyện Tối Thứ Bảy
Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay / để sớm mai nhờ quyền năng Chúa, chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Đức Kitô Phục sinh / Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.  
 
21. Kinh Cám Ơn – Trông Cậy – Các Câu Lạy
Kinh Cám Ơn 
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,
- Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,
- Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
- Cầu cho chúng con.
● Đức Mẹ La Vang.
● Đức Mẹ Mân Côi.
● Nữ Vương ban sự bình an.
● Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
 
22. Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250