Chúa Nhật / 2287
Thứ Bảy / 1941
Thứ Sáu / 2054
Thứ Năm / 2321
Thứ Tư / 2106
Thứ Ba / 2041
Thứ Hai / 2649