Chúa Nhật / 2738
Thứ Bảy / 2344
Thứ Sáu / 10735
Thứ Năm / 4255
Thứ Tư / 6268
Thứ Ba / 2610
Thứ Hai / 4516