Chúa Nhật / 2480
Thứ Bảy / 2088
Thứ Sáu / 2232
Thứ Năm / 2440
Thứ Tư / 2382
Thứ Ba / 2212
Thứ Hai / 3066