20 Mầu Nhiệm Mân Côi
20 Mầu Nhiệm Mân Côi / 127245 / Mầu Nhiệm
Mầu Nhiệm Mân Côi (Ngắm Tắt) NĂM SỰ VUI (Ngắm ngày Thứ Hai và Thứ Bảy) Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Thứ ba: ...