Ngày 07 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ  An Ủi Kẻ Âu Lo: 05.10.2022
Ngày 07 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ An Ủi Kẻ Âu Lo: 05.10.2022 / 78 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 07 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU LO   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU ...
Ngày 06 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ An Ủi Kẻ Âu Lo: 04.10.2022
Ngày 06 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ  An Ủi Kẻ Âu Lo: 04.10.2022
/ 130 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 06 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU LO   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU ...
Ngày 05 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ An Ủi Kẻ Âu Lo: 03.10.2022
Ngày 05 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ  An Ủi Kẻ Âu Lo: 03.10.2022
/ 133 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 05 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU LO   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU ...
Ngày 04 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ An Ủi Kẻ Âu Lo: 02.10.2022
Ngày 04 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ  An Ủi Kẻ Âu Lo: 02.10.2022
/ 114 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 04 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU LO   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU ...
Ngày 03 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ An Ủi Kẻ Âu Lo: 01.10.2022
Ngày 03 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ  An Ủi Kẻ Âu Lo: 01.10.2022
/ 162 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 03 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU LO (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU LO bắt ...
Ngày 02 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ An Ủi Kẻ Âu Lo: 30.09.2022
Ngày 02 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ  An Ủi Kẻ Âu Lo: 30.09.2022
/ 171 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 02 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU LO (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU LO bắt ...
Ngày 01 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ An Ủi Kẻ Âu Lo: 29.09.2022
Ngày 01 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ  An Ủi Kẻ Âu Lo: 29.09.2022
/ 132 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 01 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU LO (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần VII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ AN ỦI KẺ ÂU ...
Ngày 54 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 28.09.2022
Ngày 54 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 28.09.2022
/ 157 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 54 - NĂM SỰ MỪNG NGÀY 54 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ...
Ngày 53 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 27.09.2022
Ngày 53 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 27.09.2022
/ 165 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 53 - NĂM SỰ THƯƠNG NGÀY 53 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ...
Ngày 52 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 26.09.2022
Ngày 52 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 26.09.2022
/ 149 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 52 - NĂM SỰ SÁNG NGÀY 52 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ...
Ngày 51 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 25.09.2022
Ngày 51 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 25.09.2022
/ 129 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 51 - NĂM SỰ VUI NGÀY 51 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC ...
Ngày 50 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 24.09.2022
Ngày 50 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 24.09.2022
/ 137 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 50 - NĂM SỰ MỪNG NGÀY 50 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ...
Ngày 49 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 23.09.2022
Ngày 49 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 23.09.2022
/ 151 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 49 - NĂM SỰ THƯƠNG NGÀY 32 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ...
Ngày 48 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 22.09.2022
Ngày 48 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 22.09.2022
/ 144 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 48 - NĂM SỰ SÁNG NGÀY 48 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ...
Ngày 47 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 21.09.2022
Ngày 47 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 21.09.2022
/ 154 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 47 - NĂM SỰ VUI NGÀY 47 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC ...
Ngày 46 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 20.09.2022
Ngày 46 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 20.09.2022
/ 159 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 46 - NĂM SỰ MỪNG NGÀY 46 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ...
Ngày 45 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 19.09.2022
Ngày 45 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 19.09.2022
/ 189 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 45 - NĂM SỰ THƯƠNG NGÀY 45 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ...
Ngày 44 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 18.09.2022
Ngày 44 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Là Mẹ Chúa Kitô: 18.09.2022
/ 126 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 44 - NĂM SỰ SÁNG NGÀY 44 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ LÀ MẸ CHÚA KITÔ   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần VI được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ...