Ngày 25 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 08.02.2023
Ngày 25 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 08.02.2023 / 37 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 25 - NĂM SỰ THƯƠNG NGÀY 25 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 24 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 07.02.2023
Ngày 24 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 07.02.2023
/ 108 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 24 - NĂM SỰ SÁNG NGÀY 24 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 23 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 06.02.2023
Ngày 23 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 06.02.2023
/ 114 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 23 - NĂM SỰ VUI NGÀY 23 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ ...
Ngày 22 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 05.02.2023
Ngày 22 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 05.02.2023
/ 116 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 22 - NĂM SỰ MỪNG NGÀY 22 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 21 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 04.02.2023
Ngày 21 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 04.02.2023
/ 120 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 21 - NĂM SỰ THƯƠNG NGÀY 21 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 20 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 03.02.2023
Ngày 20 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 03.02.2023
/ 114 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 20 - NĂM SỰ SÁNG NGÀY 20 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 19 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 02.02.2023
Ngày 19 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 02.02.2023
/ 173 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 19 - NĂM SỰ VUI NGÀY 19 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ ...
Ngày 18 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 01.02.2023
Ngày 18 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 01.02.2023
/ 162 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 18 - NĂM SỰ MỪNG NGÀY 18 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 17 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 31.01.2023
Ngày 17 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 31.01.2023
/ 135 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 17 - NĂM SỰ THƯƠNG NGÀY 17 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 16 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 30.01.2023
Ngày 16 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 30.01.2023
/ 117 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 16 - NĂM SỰ SÁNG NGÀY 16 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 15 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 29.01.2023
Ngày 15 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 29.01.2023
/ 239 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 15 - NĂM SỰ VUI NGÀY 15 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ ...
Ngày 14 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 28.01.2023
Ngày 14 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 28.01.2023
/ 121 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 14 - NĂM SỰ MỪNG NGÀY 14 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 13 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 27.01.2023
Ngày 13 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 27.01.2023
/ 120 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 13 - NĂM SỰ THƯƠNG NGÀY 13 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 12 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 26.01.2023
Ngày 12 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 26.01.2023
/ 112 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 12 - NĂM SỰ SÁNG NGÀY 12 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 11 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 25.01.2023
Ngày 11 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 25.01.2023
/ 109 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 11 - NĂM SỰ VUI NGÀY 11 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ ...
Ngày 10 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 24.01.2023
Ngày 10 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 24.01.2023
/ 126 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 10 - NĂM SỰ MỪNG NGÀY 10 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 09 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 23.01.2023
Ngày 09 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 23.01.2023
/ 132 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 09 - NĂM SỰ THƯƠNG NGÀY 09 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...
Ngày 08 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 22.01.2023
Ngày 08 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu: 22.01.2023
/ 103 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 08 - NĂM SỰ SÁNG NGÀY 08 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần IX được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ ...