Ngày 44 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 01.10.2023
Ngày 44 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 01.10.2023 / 94 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 44 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 43 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 30.09.2023
Ngày 43 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 30.09.2023
/ 201 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 43 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 42 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 29.09.2023
Ngày 42 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 29.09.2023
/ 236 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 42 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 41 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 28.09.2023
Ngày 41 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 28.09.2023
/ 300 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 41 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 40 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 27.09.2023
Ngày 40 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 27.09.2023
/ 329 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 40 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 39 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 26.09.2023
Ngày 39 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 26.09.2023
/ 364 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 39 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 38 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 25.09.2023
Ngày 38 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 25.09.2023
/ 330 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 38 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 37 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 24.09.2023
Ngày 37 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 24.09.2023
/ 313 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 37 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 36 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 23.09.2023
Ngày 36 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 23.09.2023
/ 208 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 36 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 35 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 22.09.2023
Ngày 35 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 22.09.2023
/ 216 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 35 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 34 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 21.09.2023
Ngày 34 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 21.09.2023
/ 334 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 34 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 33 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 20.09.2023
Ngày 33 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 20.09.2023
/ 362 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 33 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 32 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 19.09.2023
Ngày 32 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 19.09.2023
/ 283 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 32 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 31 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 18.09.2023
Ngày 31 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 18.09.2023
/ 376 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 31 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 30 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 17.09.2023
Ngày 30 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 17.09.2023
/ 358 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 30 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 29 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 16.09.2023
Ngày 29 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 16.09.2023
/ 385 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 29 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 28 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 15.09.2023
Ngày 28 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 15.09.2023
/ 437 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 28 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để TẠ ƠN: từ ngày 28 đến ngày 54)   Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...
Ngày 27 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 14.09.2023
Ngày 27 - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng: 14.09.2023
/ 398 / Đền Tạ Mẹ
NGÀY 27 - TUẦN CỬU NHẬT 54 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ĐÀNG   (27 ngày lần hạt Mân Côi cầu nguyện liên tiếp để XIN ƠN: từ ngày 01 đến ngày 27) Chương trình lần XIII được gọi là TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ TUYỀN VẸN MỌI ...