22/09/2015
10390Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời.
Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

114.864864865135.135135135250