22/09/2015
7822

Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

114.864864865135.135135135250