22/09/2015
3906

Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.
Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

114.864864865135.135135135250