22/09/2015
9345Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

114.864864865135.135135135250