25/08/2015
3712

 

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.
Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.