28/08/2015
3634Thứ hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

114.864864865135.135135135250