28/08/2015
7023Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. 
Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

114.864864865135.135135135250