28/08/2015
3350Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

114.864864865135.135135135250