28/08/2015
4651

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

114.864864865135.135135135250