28/08/2015
4102Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

114.864864865135.135135135250