28/08/2015
5055Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

114.864864865135.135135135250