28/08/2015
4773

Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

114.864864865135.135135135250