28/08/2015
5300

 

Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.
Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

114.864864865135.135135135250