27/08/2015
6002

 
Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. 
114.864864865135.135135135250