27/08/2015
4969Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

114.864864865135.135135135250