27/08/2015
3839Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

114.864864865135.135135135250