27/08/2015
2860Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.