27/08/2015
4547Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

114.864864865135.135135135250