05/04/2016
10614

Nhật ký lòng thương xót Chúa
Tác giả : Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska