Cẩm Nang Nhóm Mân Côi
Cẩm Nang Nhóm Mân Côi / 3767 / Nhóm Mân Côi
MỤC LỤC Nihil obstat Imprimatur Lời giới thiệu Ký hiệu tài liệu trích dẫn Cẩm Nang Nhóm Mân Côi I. Danh xưng II. Tôn chỉ III. Mục đích IV. Tinh thần V. Tổ chức nhóm VI. Điều hành VII. Nhóm viên VIII. Điều kiện gia nhập IX. Ghi danh gia nhập Phụ lục ...