Tháng Hoa - Ngày 31
Tháng Hoa - Ngày 31 / 941 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ BA MƯƠI MỐT Chúa Nhật – Ngày 31.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 30
Tháng Hoa - Ngày 30
/ 847 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ BA MƯƠI Thứ Bảy – Ngày 30.05.2020     1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 29
Tháng Hoa - Ngày 29
/ 2154 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN Thứ Sáu – Ngày 29.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 28
Tháng Hoa - Ngày 28
/ 825 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM Thứ Năm  – Ngày 28.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 27
Tháng Hoa - Ngày 27
/ 765 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY Thứ Tư  – Ngày 27.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 26
Tháng Hoa - Ngày 26
/ 824 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU Thứ Ba  – Ngày 26.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 25
Tháng Hoa - Ngày 25
/ 871 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM Thứ Hai  – Ngày 25.05.2020     1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Tháng Hoa - Ngày 24
Tháng Hoa - Ngày 24
/ 818 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ Chúa Nhật – Ngày 24.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 23
Tháng Hoa - Ngày 23
/ 809 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA Thứ Bảy – Ngày 23.05.2020     1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 22
Tháng Hoa - Ngày 22
/ 2071 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI Thứ Sáu – Ngày 22.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 21
Tháng Hoa - Ngày 21
/ 760 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT Thứ Năm  – Ngày 21.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 20
Tháng Hoa - Ngày 20
/ 790 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI Thứ Tư  – Ngày 20.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 19
Tháng Hoa - Ngày 19
/ 761 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN Thứ Ba  – Ngày 19.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 18
Tháng Hoa - Ngày 18
/ 804 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ MƯỜI TÁM Thứ Hai  – Ngày 18.05.2020     1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 17
Tháng Hoa - Ngày 17
/ 861 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ MƯỜI BẢY Chúa Nhật – Ngày 17.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ...
Tháng Hoa - Ngày 16
Tháng Hoa - Ngày 16
/ 932 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ MƯỜI SÁU Thứ Bảy – Ngày 16.05.2020     1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 15
Tháng Hoa - Ngày 15
/ 2158 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ MƯỜI LĂM Thứ Sáu – Ngày 15.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ...
Tháng Hoa - Ngày 14
Tháng Hoa - Ngày 14
/ 777 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ MƯỜI BỐN Thứ Năm  – Ngày 14.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...