Ngày 31 - Tháng Mân Côi
Ngày 31 - Tháng Mân Côi / 2552 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 31 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày Mân Côi: Thứ Tư, Ngày 31.10.2018
Ngày Mân Côi: Thứ Tư, Ngày 31.10.2018
/ 427 / Suy Niệm
NGÀY MÂN CÔI Thứ Tư, ngày 31.10.2018   Theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Phanxicô về việc dành 24 giờ cho Chúa. Chúng ta cũng sẽ dành một số ngày đặc biệt 24 giờ với Mẹ cho Chúa, gọi là NGÀY MÂN CÔI.   Ngày Mân Côi được thực hiện như ...
Ngày 30 - Tháng Mân Côi
Ngày 30 - Tháng Mân Côi
/ 2378 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 30 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 29 - Tháng Mân Côi
Ngày 29 - Tháng Mân Côi
/ 2223 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 29 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 28 - Tháng Mân Côi
Ngày 28 - Tháng Mân Côi
/ 2246 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 28 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 27 - Tháng Mân Côi
Ngày 27 - Tháng Mân Côi
/ 2294 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 27 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 27.10.2018
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 27.10.2018
/ 360 / Suy Niệm
NGÀY MÂN CÔI Thứ Bảy, ngày 27.10.2018   Theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Phanxicô về việc dành 24 giờ cho Chúa. Chúng ta cũng sẽ dành một số ngày đặc biệt 24 giờ với Mẹ cho Chúa, gọi là NGÀY MÂN CÔI.   Ngày Mân Côi được thực hiện như ...
Ngày 26 - Tháng Mân Côi
Ngày 26 - Tháng Mân Côi
/ 2253 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 26 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 25 - Tháng Mân Côi
Ngày 25 - Tháng Mân Côi
/ 2317 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 25 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 24 - Tháng Mân Côi
Ngày 24 - Tháng Mân Côi
/ 2382 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 24 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 23 - Tháng Mân Côi
Ngày 23 - Tháng Mân Côi
/ 2647 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 23 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 22 - Tháng Mân Côi
Ngày 22 - Tháng Mân Côi
/ 2272 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 22 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 21 - Tháng Mân Côi
Ngày 21 - Tháng Mân Côi
/ 2376 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 21 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 20 - Tháng Mân Côi
Ngày 20 - Tháng Mân Côi
/ 2323 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 20 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 20.10.2018
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 20.10.2018
/ 391 / Suy Niệm
NGÀY MÂN CÔI Thứ Bảy, ngày 20.10.2018   Theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Phanxicô về việc dành 24 giờ cho Chúa. Chúng ta cũng sẽ dành một số ngày đặc biệt 24 giờ với Mẹ cho Chúa, gọi là NGÀY MÂN CÔI.   Ngày Mân Côi được thực hiện như ...
Ngày 19 - Tháng Mân Côi
Ngày 19 - Tháng Mân Côi
/ 2384 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 19 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 18 - Tháng Mân Côi
Ngày 18 - Tháng Mân Côi
/ 2294 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 18 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 17 - Tháng Mân Côi
Ngày 17 - Tháng Mân Côi
/ 2320 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 17 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...