Ngày 17 - Tháng Mân Côi
Ngày 17 - Tháng Mân Côi / 1922 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 17 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 16 - Tháng Mân Côi
Ngày 16 - Tháng Mân Côi
/ 2081 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 16 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 15 - Tháng Mân Côi
Ngày 15 - Tháng Mân Côi
/ 2090 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 15 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 14 - Tháng Mân Côi
Ngày 14 - Tháng Mân Côi
/ 1965 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 14 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 13 - Tháng Mân Côi
Ngày 13 - Tháng Mân Côi
/ 2136 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 13 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 13.10.2018
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 13.10.2018
/ 157 / Suy Niệm
NGÀY MÂN CÔI Thứ Bảy, ngày 13.10.2018   Theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Phanxicô về việc dành 24 giờ cho Chúa. Chúng ta cũng sẽ dành một số ngày đặc biệt 24 giờ với Mẹ cho Chúa, gọi là NGÀY MÂN CÔI.   Ngày Mân Côi được thực hiện như ...
Ngày 12 - Tháng Mân Côi
Ngày 12 - Tháng Mân Côi
/ 1996 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 12 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 11 - Tháng Mân Côi
Ngày 11 - Tháng Mân Côi
/ 2122 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 11 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 10 - Tháng Mân Côi
Ngày 10 - Tháng Mân Côi
/ 2107 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 10 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 09 - Tháng Mân Côi
Ngày 09 - Tháng Mân Côi
/ 2072 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 09 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 08 - Tháng Mân Côi
Ngày 08 - Tháng Mân Côi
/ 1946 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 08 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 07 - Tháng Mân Côi - Mừng ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày 07 - Tháng Mân Côi  - Mừng ĐỨC MẸ MÂN CÔI
/ 2357 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 07 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày Mân Côi: Chúa Nhật, Ngày 07.10.2018
Ngày Mân Côi: Chúa Nhật, Ngày 07.10.2018
/ 216 / Suy Niệm
NGÀY MÂN CÔI Chúa Nhật, ngày 07.10.2018   Theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Phanxicô về việc dành 24 giờ cho Chúa. Chúng ta cũng sẽ dành một số ngày đặc biệt 24 giờ với Mẹ cho Chúa, gọi là NGÀY MÂN CÔI.   Ngày Mân Côi được thực hiện như ...
Ngày 06 - Tháng Mân Côi - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi - Ngày Thứ 9
Ngày 06 - Tháng Mân Côi - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi - Ngày Thứ 9
/ 2237 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 06 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 06.10.2018
Ngày Mân Côi: Thứ Bảy, Ngày 06.10.2018
/ 173 / Suy Niệm
NGÀY MÂN CÔI Thứ Bảy, ngày 06.10.2018   Theo sáng kiến của Đức giáo hoàng Phanxicô về việc dành 24 giờ cho Chúa. Chúng ta cũng sẽ dành một số ngày đặc biệt 24 giờ với Mẹ cho Chúa, gọi là NGÀY MÂN CÔI.   Ngày Mân Côi được thực hiện như ...
Ngày 05 - Tháng Mân Côi - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi - Ngày Thứ 8
Ngày 05 - Tháng Mân Côi - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi - Ngày Thứ 8
/ 2806 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 05 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 04 - Tháng Mân Côi - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi - Ngày Thứ 7
Ngày 04 - Tháng Mân Côi - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi - Ngày Thứ 7
/ 2334 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 04 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...
Ngày 03 - Tháng Mân Côi - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi - Ngày Thứ 6
Ngày 03 - Tháng Mân Côi - Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi - Ngày Thứ 6
/ 4595 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI Ngày 03 Tháng 10   Ý cầu nguyện chung – cầu cho:   * Hội Thánh (hoàn vũ và địa phương) được hiệp nhất và bình an...; * Thế giới được hoà bình; * Con người được phát triển toàn diện; * Sự sống và phẩm giá con người được tôn ...