Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 04.12.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 04.12.2021 / 17 / Suy Niệm
NGÀY 04.12.2021, THỨ BẢY – NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng, + Cầu cho các dân tộc được phát triển, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, + Cầu cho quê ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 03.12.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 03.12.2021
/ 305 / Suy Niệm
NGÀY 03.12.2021, THỨ SÁU – NĂM SỰ THƯƠNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng, + Cầu cho các dân tộc được phát triển, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, + Cầu cho ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 02.12.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 02.12.2021
/ 375 / Suy Niệm
NGÀY 02.12.2021, THỨ NĂM – NĂM SỰ SÁNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng, + Cầu cho các dân tộc được phát triển, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, + Cầu cho quê ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 01.12.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 01.12.2021
/ 366 / Suy Niệm
NGÀY 01.12.2021, THỨ TƯ - NĂM SỰ MỪNG Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch, + Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng, + Cầu cho các dân tộc được phát triển, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, + Cầu cho quê ...
Ngày 30 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 30 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 1213 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 30.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 30.11.2021
/ 322 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Ba, ngày 30.11.2021   ...
Ngày 29 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 29 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 717 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 29.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 29.11.2021
/ 355 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Hai, ngày 29.11.2021   ...
Ngày 28 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 28 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 584 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 28.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 28.11.2021
/ 318 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Chúa Nhật, ngày 28.11.2021   ...
Ngày 27 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 27 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 627 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 27.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 27.11.2021
/ 942 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Bảy, ngày 27.11.2021   ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 26.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 26.11.2021
/ 499 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Sáu, ngày 26.11.2021   ...
Ngày 26 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 26 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 614 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 25.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 25.11.2021
/ 462 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Năm, ngày 25.11.2021   ...
Ngày 25 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 25 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 517 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Ngày 24 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Ngày 24 - Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 541 / Suy Niệm
1. Làm dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)   1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 24.11.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 24.11.2021
/ 362 / Suy Niệm
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN Thứ Tư, ngày 24.11.2021   ...