Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Việc Cổ Võ Kinh Mân Côi (Từ 23-31.08.2020)
Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Việc Cổ Võ Kinh Mân Côi (Từ 23-31.08.2020) / 162 / Suy Niệm
tuần cửu nhật KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI (từ ngày 23 đến ngày 31.08.2020) Ngày 1, Chúa Nhật 23.08.2020: Xin cho các chiến sĩ Kinh Mân Côi thêm lòng nhiệt tình Ngày 2, Thứ Hai 24.08.2020: Xin cho có nhiều tông đồ - chiến sĩ Kinh Mân Côi Ngày 3, Thứ Ba ...
Hiến Dâng Thế Giới Cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
Hiến Dâng Thế Giới Cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
/ 196 / Suy Niệm
GỢI Ý CẦU NGUYỆN Hôm nay là Thứ Bảy và là ngày lễ kính nhớ Đức Maria, Trinh Nữ Vương, nên xin mọi người hiệp ý hiến dâng thế giới, đặc biệt là bản thân và những người thân yêu của mình..., cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Việc hiến dâng này là rất ...
Tháng Hoa - Ngày 31
Tháng Hoa - Ngày 31
/ 1250 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ BA MƯƠI MỐT Chúa Nhật – Ngày 31.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 30
Tháng Hoa - Ngày 30
/ 1067 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ BA MƯƠI Thứ Bảy – Ngày 30.05.2020     1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 29
Tháng Hoa - Ngày 29
/ 2346 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN Thứ Sáu – Ngày 29.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 28
Tháng Hoa - Ngày 28
/ 973 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM Thứ Năm  – Ngày 28.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 27
Tháng Hoa - Ngày 27
/ 845 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY Thứ Tư  – Ngày 27.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 26
Tháng Hoa - Ngày 26
/ 1018 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU Thứ Ba  – Ngày 26.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 25
Tháng Hoa - Ngày 25
/ 1032 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM Thứ Hai  – Ngày 25.05.2020     1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Tháng Hoa - Ngày 24
Tháng Hoa - Ngày 24
/ 974 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ Chúa Nhật – Ngày 24.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 23
Tháng Hoa - Ngày 23
/ 1007 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA Thứ Bảy – Ngày 23.05.2020     1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 22
Tháng Hoa - Ngày 22
/ 2256 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI Thứ Sáu – Ngày 22.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 21
Tháng Hoa - Ngày 21
/ 867 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT Thứ Năm  – Ngày 21.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 20
Tháng Hoa - Ngày 20
/ 965 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ HAI MƯƠI Thứ Tư  – Ngày 20.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 19
Tháng Hoa - Ngày 19
/ 948 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN Thứ Ba  – Ngày 19.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Tháng Hoa - Ngày 18
Tháng Hoa - Ngày 18
/ 979 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ MƯỜI TÁM Thứ Hai  – Ngày 18.05.2020     1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Tháng Hoa - Ngày 17
Tháng Hoa - Ngày 17
/ 1044 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ MƯỜI BẢY Chúa Nhật – Ngày 17.05.2020   1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ...
Tháng Hoa - Ngày 16
Tháng Hoa - Ngày 16
/ 1103 / Suy Niệm
SÁCH THÁNG HOA DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ – NGÀY THỨ MƯỜI SÁU Thứ Bảy – Ngày 16.05.2020     1. DẤU THÁNH GIÁ   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN   Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...