Ngày 11 - Tháng Thánh Tâm
Ngày 11 - Tháng Thánh Tâm / 770 / Suy Niệm
CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.  ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 11.06.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 11.06.2023
/ 381 / Suy Niệm
Chúa Nhật, ngày 11.06.2023 - NĂM SỰ MỪNG Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn ...
Ngày 10 - Tháng Thánh Tâm
Ngày 10 - Tháng Thánh Tâm
/ 892 / Suy Niệm
XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi. 1. Nguyện ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 10.06.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 10.06.2023
/ 537 / Suy Niệm
Thứ Bảy, ngày 10.06.2023 - NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn ...
Ngày 09 - Tháng Thánh Tâm
Ngày 09 - Tháng Thánh Tâm
/ 439 / Suy Niệm
THÁNH THẦN HÃY ĐẾN 1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 09.06.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 09.06.2023
/ 603 / Suy Niệm
Thứ Sáu, ngày 09.06.2023 - NĂM SỰ THƯƠNG Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn ...
Ngày 08 - Tháng Thánh Tâm
Ngày 08 - Tháng Thánh Tâm
/ 607 / Suy Niệm
HÃY CHIẾU SOI (hát) ĐK. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 1. Xin đưa bước con về, tìm chân lý hừng đông chiếu soi. Tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 08.06.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 08.06.2023
/ 591 / Suy Niệm
Thứ Năm, ngày 08.06.2023 - NĂM SỰ SÁNG Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn ...
Ngày 07 - Tháng Thánh Tâm
Ngày 07 - Tháng Thánh Tâm
/ 660 / Suy Niệm
CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.  ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 07.06.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 07.06.2023
/ 628 / Suy Niệm
Thứ Tư, ngày 07.06.2023 - NĂM SỰ MỪNG Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn ...
Ngày 06 - Tháng Thánh Tâm
Ngày 06 - Tháng Thánh Tâm
/ 613 / Suy Niệm
THÁNH THẦN HÃY ĐẾN 1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 06.06.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 06.06.2023
/ 550 / Suy Niệm
Thứ Ba, ngày 06.06.2023 - NĂM SỰ THƯƠNG Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn ...
Ngày 05 - Tháng Thánh Tâm
Ngày 05 - Tháng Thánh Tâm
/ 537 / Suy Niệm
HÃY CHIẾU SOI ĐK. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 1. Xin đưa bước con về, tìm chân lý hừng đông chiếu soi. Tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 05.06.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 05.06.2023
/ 564 / Suy Niệm
Thứ Hai, ngày 05.06.2023 - NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn ...
Ngày 04 - Tháng Thánh Tâm
Ngày 04 - Tháng Thánh Tâm
/ 630 / Suy Niệm
CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.  ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 04.06.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 04.06.2023
/ 532 / Suy Niệm
Chúa Nhật, ngày 04.06.2023 - NĂM SỰ MỪNG Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn ...
Ngày 03 - Tháng Thánh Tâm
Ngày 03 - Tháng Thánh Tâm
/ 665 / Suy Niệm
XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi. 1. Nguyện ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 03.06.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 03.06.2023
/ 955 / Suy Niệm
Thứ Bảy, ngày 03.06.2023 - NĂM SỰ VUI Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn ...