Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 01.10.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 01.10.2023 / 238 / Suy Niệm
Chúa Nhật, Ngày 01.10.2023 Ý CẦU NGUYỆN >> Cầu cho thế giới và Giáo Hội, >> Cầu cho nhân loại được sống trong hòa bình và công lý, >> Cầu cho quê hương, gia đình, bản thân, >> Cầu cho các nạn nhân của các hình thức bất công ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 30.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 30.09.2023
/ 295 / Suy Niệm
NGÀY 30.09.2023, THỨ BẢY HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 29.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 29.09.2023
/ 357 / Suy Niệm
NGÀY 29.09.2023, THỨ SÁU HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 28.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 28.09.2023
/ 475 / Suy Niệm
NGÀY 28.09.2023, THỨ NĂM HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 27.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 27.09.2023
/ 446 / Suy Niệm
NGÀY 27.09.2023, THỨ TƯ HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 26.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 26.09.2023
/ 348 / Suy Niệm
NGÀY 26.09.2023, THỨ BA HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 25.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 25.09.2023
/ 408 / Suy Niệm
NGÀY 25.09.2023, THỨ HAI HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 24.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 24.09.2023
/ 407 / Suy Niệm
NGÀY 24.09.2023, CHÚA NHẬT HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 23.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 23.09.2023
/ 430 / Suy Niệm
NGÀY 23.09.2023, THỨ BẢY HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 22.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 22.09.2023
/ 470 / Suy Niệm
NGÀY 22.09.2023, THỨ SÁU HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 21.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 21.09.2023
/ 386 / Suy Niệm
NGÀY 21.09.2023, THỨ NĂM HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 20.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 20.09.2023
/ 435 / Suy Niệm
NGÀY 20.09.2023, THỨ TƯ HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 19.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 19.09.2023
/ 359 / Suy Niệm
NGÀY 19.09.2023, THỨ BA HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 18.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 18.09.2023
/ 393 / Suy Niệm
NGÀY 18.09.2023, THỨ HAI HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 17.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 17.09.2023
/ 387 / Suy Niệm
NGÀY 17.09.2023, CHÚA NHẬT HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 16.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 16.09.2023
/ 410 / Suy Niệm
NGÀY 16.09.2023, THỨ BẢY HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 15.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 15.09.2023
/ 435 / Suy Niệm
NGÀY 15.09.2023, THỨ SÁU HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 14.09.2023
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 14.09.2023
/ 614 / Suy Niệm
NGÀY 14.09.2023, THỨ NĂM HOA THIÊNG DÂNG MẸ MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...