Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Bảy
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Bảy / 84 / Suy Niệm
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Bảy (Hướng về Tháng 5 - Tháng Đức Mẹ) Mục đích cầu nguyện cho:  1. Giáo Hội được hiệp nhất 2. Thế giới được hoà bình 3. Quê hương được yên ấm 4. Gia đình được hạnh phúc 5. Công ...
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Sáu
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Sáu
/ 188 / Suy Niệm
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Sáu (Hướng về Tháng 5 - Tháng Đức Mẹ) Mục đích cầu nguyện cho:  1. Giáo Hội được hiệp nhất 2. Thế giới được hoà bình 3. Quê hương được yên ấm 4. Gia đình được hạnh phúc 5. Công ...
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Năm
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Năm
/ 250 / Suy Niệm
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Năm (Hướng về Tháng 5 - Tháng Đức Mẹ) Mục đích cầu nguyện cho:  1. Giáo Hội được hiệp nhất 2. Thế giới được hoà bình 3. Quê hương được yên ấm 4. Gia đình được hạnh phúc 5. Công ...
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Tư
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Tư
/ 557 / Suy Niệm
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Tư (Hướng về Tháng 5 - Tháng Đức Mẹ) Mục đích cầu nguyện cho:  1. Giáo Hội được hiệp nhất 2. Thế giới được hoà bình 3. Quê hương được yên ấm 4. Gia đình được hạnh phúc 5. Công ...
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Ba
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Ba
/ 426 / Suy Niệm
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Ba (Hướng về Tháng 5 - Tháng Đức Mẹ) Mục đích cầu nguyện cho:  1. Giáo Hội được hiệp nhất 2. Thế giới được hoà bình 3. Quê hương được yên ấm 4. Gia đình được hạnh phúc 5. Công ...
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Hai
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Hai
/ 608 / Suy Niệm
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Hai (Hướng về Tháng 5 - Tháng Đức Mẹ) Mục đích cầu nguyện cho:  1. Giáo Hội được hiệp nhất 2. Thế giới được hoà bình 3. Quê hương được yên ấm 4. Gia đình được hạnh phúc 5. Công ...
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Nhất
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Nhất
/ 493 / Suy Niệm
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể - Ngày Thứ Nhất (Hướng về Tháng 5 - Tháng Đức Mẹ)   Mục đích cầu nguyện cho:  1. Giáo Hội được hiệp nhất 2. Thế giới được hoà bình 3. Quê hương được yên ấm 4. Gia đình được hạnh ...
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể (Từ Ngày 22 - 30/04/2017
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Thánh Thể (Từ Ngày 22 - 30/04/2017
/ 255 / Suy Niệm
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ THÁNH THỂ  (Từ ngày 22-30/04/2017 để hướng về Tháng 5 - Tháng Đức Mẹ)   Mục đích cầu nguyện cho:  1. Giáo Hội được hiệp nhất 2. Thế giới được hoà bình 3. Quê hương được yên ấm 4. Gia đình ...
Ơn Toàn Xá Tháng Các Linh Hồn
Ơn Toàn Xá Tháng Các Linh Hồn
/ 614 / Suy Niệm
Ơn Toàn Xá người Tín Hữu có thể lãnh để nhường lại cho các linh hồn trong Luyện Ngục. 1)  Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày ấy, Tín Hữu viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được hưởng Một Ơn Toàn ...
Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Các Linh Hồn
Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 1694 / Suy Niệm
Kinh Tuần Bảy Ngày Cầu Cho Các Linh Hồn Dưới Luyện Ngục   Lời Chỉ Dẫn   Ai trong chúng ta cũng có những người thân đã ra đi trước chúng ta. Theo giáo lý công giáo, ít có người được lên Thiên Đàng ngay sau khi Chúa gọi về, vì đời sống ...
Tháng Mân Côi - Ngày 31
Tháng Mân Côi - Ngày 31
/ 1030 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 31 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc ...
Tháng Mân Côi - Ngày 30
Tháng Mân Côi - Ngày 30
/ 993 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 30 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 29
Tháng Mân Côi - Ngày 29
/ 985 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 29 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 28
Tháng Mân Côi - Ngày 28
/ 948 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 28 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 27
Tháng Mân Côi - Ngày 27
/ 868 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA ***   Ngày 27 Tháng 10   i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. ...
Tháng Mân Côi - Ngày 26
Tháng Mân Côi - Ngày 26
/ 989 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 26 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 25
Tháng Mân Côi - Ngày 25
/ 975 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 25 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...
Tháng Mân Côi - Ngày 24
Tháng Mân Côi - Ngày 24
/ 945 / Suy Niệm
THÁNG MÂN CÔI DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA *** Ngày 24 Tháng 10 i. KHAI MẠC   1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   ...