21/11/2021
513
1. Làm dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)
 
1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.
ĐK: Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.
2. Ngày tháng trôi vào quên lãng. Nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt. Lửa hồng bao đêm ngày lung nấu đơn đau khôn lường.
3.  Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn. Chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương. Dìu về nơi Thiên tòa cao sáng. Cùng Mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời.
4. Thập Giá xưa còn ghi dấu. Mẹ hiến dâng Con một mến yêu. Chuộc tội cho gian trần sa đắm. Này giờ đây xin Mẹ thương cứu với bao linh hồn.


3. Bài đọc theo ngày
NGÀY THỨ 21

VỀ VIỆC THỨ HAI NGƯỜI TA LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ

1. Ngắm đàng Thánh Giá là suy đi ngắm lại những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu từ khi Người ở Dinh Philatô đến núi Canvariô và cho đến khi táng xác trong hang đá. Sự ngắm đàng
Thánh Giá giúp ta chừa bỏ tính mê nết xấu, đi đàng nhân đức nên trọn lành. Vì chưng kẻ biết suy ngắm 14 nơi thương khó cho nên thì được lòng ghét tội trên hết mọi sự, thà chết chẳng hề phạm tội trọng là như đóng đinh Đức Chúa Giêsu lần nữa, kẻ ấy lại được lòng ao ước chịu được nhiều sự khốn khó, muốn hãm mình ép xác cho được nên giống Đức Chúa Giêsu, lấy mình làm hèn, sẵn lòng tha cho kẻ mất lòng mình, sẵn lòng chịu mọi sự khó ở đời này và nhất là có lòng sốt sắng cứu lấy những linh hồn Đức Chúa Giêsu đã thương, đã chuộc bằng giá rất cao dường ấy. Thánh Bônaventura nói rằng: Ta muốn thêm nhân đức, thêm công phúc, muốn nên trọn lành nên sốt sắng như thiên thần trên trời thì ta phải chuyên cần suy ngắm đàng Thánh Giá Đức Chúa Giêsu. Chớ gì mọi người năng suy ngắm đàng Thánh Giá, vì đó là đàng tất nẻo chính đưa ta lên thiên đàng.

Vậy ta có muốn lên trọn lành nên thánh, muốn đi đàng nhân đức, muốn lập được nhiều công và muốn nên giống Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, thì ta hãy noi gương bắt chước Đức Chúa Giêsu và đi đường nhân đức Đức Chúa Giêsu đã đi xưa khi vác Thánh Giá lên núi Canvariô. Xưa khi Đức Chúa Giêsu đã lên trời rồi, thì Đức Bà hằng đi viếng những nơi Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết. Từ xưa đến nay, các thánh tông đồ và hết mọi kẻ biết ơn Đức Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ đều siêng năng ngắm đàng Thánh Giá. Ta cũng phải bắt chước những kẻ ấy mà năng ngắm đàng Thánh Giá thì ta sẽ được đẹp lòng Đức Chúa Trời và lĩnh được nhiều ơn giúp ta đi đàng nhân đức kể chẳng xiết.

2. Ngắm đàng Thánh Giá yên ủi giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục lắm lắm. Vì khi ta vác Thánh Giá theo chân Đức Chúa Giêsu thì ta nhặt lấy những hạt máu cực trọng cực quý nơi mình Đức Chúa Giêsu chảy xuống, ta nhận lấy các công nghiệp trong cuộc thương khó của Người làm của ta mà dâng những giọt máu ấy, những công nghiệp ấy cho Đức Chúa Cha để đền vì tội các linh hồn ở luyện ngục. Mỗi một bước đi ta đi, mỗi một nơi thương khó ta ngắm đều có sức yên ủi giúp đỡ các linh hồn. Ngắm đàng Thánh Giá ta được lĩnh nhận nhiều ân xá kể chẳng xiết mà cũng được chỉ các ân xá ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục. Những ân xá bởi ngắm đàng Thánh Giá mà ra thì rất nhiều và rất trọng, ta chẳng có thể kể ra đây cho hết được. Vả lại cho được lĩnh ân xá ấy Tòa Thánh chẳng buộc ta phải xưng tội chịu lễ, miễn là ta sạch mọi tội trọng và có lòng ăn năn tội thật, mà lại ngắm đàng Thánh Giá bao nhiêu lần trong một ngày thì được ân xá bấy nhiêu lần.

Vậy khi ngắm đàng Thánh Giá, chẳng những ta được lòng ghét tội trên hết mọi sự, được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn, được sức mạnh chịu đựng những sự khốn khó ở đời này cho bằng lòng và giúp đỡ cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục nhiều lắm nữa. Cho nên nếu ta thật lòng thương các linh hồn thì phải năng ngắm đàng Thánh Giá, mà nếu ta chẳng thể ngắm hàng ngày được thì hãy ngắm ngày thứ sáu vì chính ngày Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết.

Lạy Đức Mẹ Maria, xưa khi Chúa lên trời rồi thì Mẹ hằng nhớ, hằng suy ngắm những sự thương khó Chúa đã chịu xưa. Chính Mẹ đã đi viếng những nơi Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết và dẫn người ta đi đàng Thánh Giá trước hết. Vậy con xin Mẹ dạy cho con biết ngắm đàng Thánh Giá cho nên. Xin cho con siêng năng làm việc ấy để cầu cho kẻ có tội được ơn sửa mình, kẻ lành được đi đàng nhân đức vững vàng, và các linh hồn ở luyện ngục được chóng ra khỏi lửa ấy mà lên thiên đàng. Amen.

THÁNH TÍCH

Có một thầy cả đến làm phúc ở một làng kia, hết mọi người trong làng đều siêng năng đến nhà thờ đọc kinh xem lễ cùng nghe giảng giải, trừ có ba người đàn ông khô khan nguội lạnh, cả đám cùng nhau thề buộc mình không đến nhà thờ cũng như không xưng tội chịu lễ bao giờ nữa. Bà vợ của một trong ba người khô khan ấy buồn phiền lắm, đến trình thầy cả, xin người lo liệu cho chồng mình ăn năn trở lại. Thầy cả bảo bà và hai con bà hãy lấy lòng
sốt sắng mà đi đàng Thánh Giá mỗi ngày một lần trong lót tuần làm phúc để chỉ cho các linh hồn mồ côi trong luyện ngục, xin các linh hồn ấy cầu bầu cho chồng bà đổi lòng, thì bà sẽ được sự ấy. Bà làm như lời thầy cả dạy. Hễ lúc nào vắng người, bà đem hai con vào nhà thờ ngắm đàng Thánh Giá. Ngắm xong nơi nào thì bà bảo hai con thêm câu này: Lạy Đức Chúa Giêsu, xin cứu lấy các linh hồn nơi luyện ngục, xin soi trí mở lòng cho cha chúng con ăn năn trở lại cùng Chúa. Mọi sự xảy ra như lời thầy cả đã nói, cuối tuần làm phúc, chồng bà đi xưng tội và từ hôm ấy ông giữ đạo hẳn hoi.

Có một nữ tu kia quen ngắm đàng Thánh Giá hằng ngày chỉ cho các linh hồn, sau giãn lòng ra, bỏ không ngắm đàng
Thánh Giá nữa. Vậy có một lần nữ tu ấy thấy người chị em mới chết hiện về nói với chị rằng: Sao chị chẳng còn ngắm đàng Thánh Giá giúp đỡ chúng tôi như xưa nữa? Người chị em chết vừa nói những lời ấy xong thì Đức Chúa Giêsu hiện đến phán bảo rằng: Con bỏ không ngắm đàng Thánh Giá chỉ cho các linh hồn thì Cha chẳng bằng lòng. Con phải biết: Bởi ngắm đàng Thánh Giá con làm ích cho các linh hồn lắm, cho nên Cha mới cho phép người chị em ấy về với con. Ngày trước con siêng năng ngắm đàng Thánh Giá cầu cho các linh hồn, cho nên các linh hồn hằng cầu xin mọi sự lành cho con. Con hãy bảo các chị em nhà dòng siêng năng ngắm đàng Thánh Giá cầu cho các linh hồn, thì chẳng những con giúp đỡ các linh hồn, mà lại con sẽ làm nhiều ơn ích cho con nữa.

Từ bấy giờ về sau, nữ tu này chẳng bỏ qua ngày nào mà không ngắm đàng Thánh Giá.


4. Lời Chúa

BÀI ĐỌC I: Rm 5, 5-11
“Chúng ta đã nên công chính trong Máu của Người, và nhờ Người chúng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta.
Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.
 
ĐÁP CA: Tv 26, 1. 4. 7 và 8b và 9a. 13-14
Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi (c. 1a).
Hoặc đọc: Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh (c. 13).
1) Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?
2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.
3) Lạy Chúa, xin nghe con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa. Xin Chúa đừng ẩn mặt xa con.
4) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy trông đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và trông đợi Chúa.
 
ALLELUIA: Ga 6, 39
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ý của Cha là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại”. – Alleluia.
 
PHÚC ÂM: Ga 17, 24-26
“Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, (Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng:) “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.
 
6. Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

7. Lần Chuỗi Mân Côi (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

8. Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn/các linh hồn (Tên thánh/các linh hồn) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn/các linh hồn (Tên thánh/các linh hồn) cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen.

9. Kinh Hãy Nhớ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

10. Cầu nguyện riêng (tuỳ ý để kết thúc)
114.864864865135.135135135250