30/08/2020
5017
"Bí Mật Kinh Mân Côi" của thánh Louis Grignion De Montfort là một tác phẩm rất có giá trị đối với người tín hữu công giáo. Đọc tác phẩm này, ta dễ dàng tiếp nhận được những giá trị cao siêu ẩn chứa trong Kinh Mân Côi. 
Đây là bản dịch Việt Ngữ của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh. Quý vị có thể tải về máy bản PDF (Ebook) ở đây!


Hoặc quý vị có thể nhấp vào đây để đọc:

NỘI DUNG
Tâm Tư Người Dịch
Gửi Các Linh Mục
Gửi Các Tội Nhân
Gửi Các Linh Hồn Đạo Hạnh
Gửi Các Trẻ Nhỏ


PHẦN NHẤT

Kinh Mân Côi Là Gì
Chục Thứ Nhất: NGUỒN GỐC VÀ TÊN GỌI
Bông Hồng 1: Những Kinh Nguyện Mân Côi
Bông Hồng 2: Nguồn Gốc Kinh Mân Côi
Bông Hồng 3: Thánh Đaminh
Bông Hồng 4: Chân Phước Alan De La Roche
Bông Hồng 5: Hiệp Hội Kinh Mân Côi
Bông Hồng 6: Thánh Vịnh Mẹ Maria
Bông Hồng 7: Triều Thiên Hoa Hồng
Bông Hồng 8: Kinh Mân Côi Kỳ Diệu
Bông Hồng 9: Các Đối Thủ
Bông Hồng 10: Những Phép Lạ


Chục Thứ Hai: CÁC KINH NGUYỆN
Bông Hồng 11: Kinh Tin Kính
Bông Hồng 12: Kinh Lạy Cha
Bông Hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)
Bông Hồng 14: Kinh Lạy Cha (tiếp)
Bông Hồng 15: Kinh Kính Mừng
Bông Hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu
Bông Hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái
Bông Hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc
Bông Hồng 19: Một Trao Đổi Phúc Đức
Bông Hồng 20: Kinh Kính Mừng: Diễn Nghĩa


Chục Thứ Ba: CÁC MẦU NHIỆM
Bông Hồng 21: 15 Mầu Nhiệm
Bông Hồng 22: Nên Giống Chúa Kitô
Bông Hồng 23: Một Việc Tưởng Niệm
Bông Hồng 24: Phương Thế Nên Trọn Lành
Bông Hồng 25: Sung Mãn Thánh Thiện
Bông Hồng 26: Kinh Nguyện Tuyệt Hảo
Bông Hồng 27: Các Lợi Ích
Bông Hồng 28: Những Công Dụng Hữu Hiệu
Bông Hồng 29: Phương Thế Cứu Rỗi
Bông Hồng 30: Những Đặc Ân Của Hiệp Hội


Chục Thứ Bốn: CÁC CÔNG HIỆU DIỆU KỲ
Bông Hồng 31: Blancô Castillô - Alphongsô
Bông Hồng 32: Don Perez
Bông Hồng 33: Một Cuộc Qủi Ám
Bông Hồng 34: Simon de Monfort, Alan de Lanvallay và Othère
Bông Hồng 35: Đức Hồng Y Phêrô
Bông Hồng 36: Được Thoát Khỏi Satan
Bông Hồng 37: Canh Tân Một Đan Viện
Bông Hồng 38: Lòng Sùng Kính của Một Vị Giám Mục
Bông Hồng 39: Biến Cải Một Giáo Xứ
Bông Hồng 40: Các Công Hiệu Đáng Ca Ngợi


Chục Thứ Năm: CÁC ĐIỀU KIỆN, ƠN ÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP
Bông Hồng 41: Thanh Tẩy Ý Hướng
Bông Hồng 42: Chuyên Chú Lần Hạt
Bông Hồng 43: Chống Trả Chia Trí
Bông Hồng 44: Một Phương Pháp Tốt Đẹp
Bông Hồng 45: Một Cách Cung Kính
Bông Hồng 46: Lần Hạt Chung
Bông Hồng 47: Các Điều Kiện Thích Đáng
Bông Hồng 48: Kiên Tâm Cầu Nguyện
Bông Hồng 49: Các Ân Xá
Bông Hồng 50: Một Vài Phương Pháp


PHẦN HAI

Cách Lần Hạt Mân Côi (xin xem trong sa'ch)
- Phương Pháp Thứ Nhất (để lãnh ơn của các Mầu Nhiệm)
- Phương Pháp Thứ Hai (để giảm bớt chia trí)


Phụ Trương

1.- Công Hiệu Của Kinh Mân Côi trong Lịch Sử (Đức Lêô XIII)
2.- Việc Tôn Sùng Kinh Mân Côi (Đức Phaolô VI)
3.- Ca khúc: Chuỗi Ngọc Yêu Thương (xin xem trong sa'ch)
4.- Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Nhập Thế (Cao Tấn Tĩnh)


 
114.864864865135.135135135250