31/10/2021
2116
TÀI LIỆU THÁNG 11 - CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Tập tài liệu “HƯƠNG KINH” được biên soạn (khổ A5) để dùng cầu nguyện trong Tháng 11. Quý vị có thể tuỳ nghi sử dụng hoặc phổ biến rộng rãi.


Để tải về: BẢN PDF, BẢN WORD.

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi
Dòng Đa Minh Việt Nam.
 

114.864864865135.135135135250