02/09/2015
2809
Bài 4. THIÊN CHÚA TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT


I. ĐẤNG TẠO THÀNH

1. Các bản văn Kinh Thánh

- Sáng Thế, 1-3: Giáo huấn quan trọng nhất về tạo dựng.
- 2 Macabê 7,22-23.28: Người mẹ dạy con về đức tin vào Đấng Tạo Hóa.
- Do Thái 11,1-3: Vũ trụ được hình thành bởi Lời của Thiên Chúa.

2. Gợi ý giáo lý

- Câu hỏi về nguồn gốc và cùng đích của đời người cũng như của vũ trụ là những câu hỏi quan trọng nhất. Vấn đề không chỉ là tìm hiểu thế giới vật chất phát sinh khi nào và cách nào, nhưng còn là khám phá ý nghĩa của nguồn gốc đó.

- Với người Kitô hữu, ba chương đầu của sách Sáng Thế chứa đựng những giáo huấn quan trọng về công trình tạo dựng, về nguồn gốc và cùng đích của công trình đó, về ơn gọi của con người, về thảm kịch tội lỗi cũng như về niềm hi vọng cứu độ.

- Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư vô (ex nihilo): Ngài không cần một thứ gì đã có trước, cũng không cần sự trợ giúp nào.

- Thiên Chúa tạo dựng bằng sự khôn ngoan và tình yêu. Vũ trụ này không phải là sản phẩm của tất yếu hay định mệnh mù quáng nào, nhưng phát xuất từ tình yêu khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì thế, vũ trụ này được tạo dựng cách hài hòa và trật tự.

- Thiên Chúa không chỉ tạo dựng rồi thôi, nhưng Ngài tiếp tục gìn giữ chúng hiện hữu và dẫn đưa chúng đến cùng đích. Con người cần ý thức sự lệ thuộc này để sống đúng với ơn gọi làm người của mình (Kn 11,24-26).

II. TRỜI VÀ ĐẤT

1. Các bản văn Kinh Thánh

- Sáng Thế 3,24: Các thiên thần đóng của vườn địa đàng.
114.864864865135.135135135250