30/03/2016
1947
Chúa đã sống lại thật rồi. Alleluia.