22/09/2020
1077
KINH LẠY CHA (Bông Hồng 13) - tiếp theo
Thánh Louis Grignion de Montfort
 
Mỗi lời của Kinh Lạy Cha là một lời chúng ta tuyên tụng Thiên Chúa Thiện Hảo. Chúng ta tôn vinh sự viên mãn của Ngài nơi danh xưng Cha:

Cha, Đấng mà từ đời đời đến đời đời đã nhiệm sinh Ngôi Con cũng là Thiên Chúa như Cha -Hằng có, đồng bản thể với Cha cùng một bản tính như Cha; Cùng quyền năng, cùng thiện hảo, cùng khôn ngoan như Cha... Cha và Con, bởi yêu mến nhau nhiệm xuất Thánh Linh, cũng là Thiên Chúa như Cha và Con; Ba Ngôi nhưng một Thiên Chúa duy nhất.

Cha chúng con - tức Ngài là Cha của nhân loại vì Ngài đã dựng nên chúng ta và tiếp tục bảo toàn chúng ta, cũng như vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta. Ngài cũng là Cha xót thương của các tội nhân, là bạn hữu của người công hính và là Cha vinh hiển các thánh trên trời.

Khi chúng ta đọc “Đấng ở trên trời”, là chúng ta tuyên tụng sự vô cùng, vĩ đại và viên mãn của bản tính Thiên Chúa. Chúa đúng là “Đấng Có” (Xuất Ai Cập 3:14); tức là, Ngài tự hiện hữu, cách toàn vẹn và đời đời, vì Ngài là hữu thể của mọi hữu thể và là nguyên lý của mọi hữu thể. Nơi Ngài, ở một mức độ siêu việt, là sự toàn thiện của mọi hữu thể, và Ngài ở trong tất cả mọi hữu thể bằng bản tính của Ngài, bằng sự hiện diện của Ngài và bằng quyền năng của Ngài, mà không bị ràng buộc bởi những giới hạn của chúng. Chúng ta tôn vinh sự vĩ đại, vinh hiển và uy nghi của Ngài bằng những lời “Ở trên trời”, như thể chúng ta nói “Đấng ngự trên thiên tòa, thống trị mọi người bằng sự công chính của Ngài.”

Khi chúng ta đọc “Danh Cha cả sáng”, chúng ta tôn thờ sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta cúi mình trước vương quốc của Ngài và sự công chính nơi lề luật của Ngài, khi đọc lời “Nước Cha trị đến”, ước nguyện cho loài người tuân phục Ngài trên thế gian cũng như các thiên thần ở trên trời vậy.

Chúng ta tỏ ra tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài khi xin cho chúng ta “lương thực hằng ngày”, và chúng ta khấn xin tình thương của Ngài khi chúng ta xin Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta.

Chúng ta nhắm đến quyền năng vĩ đại của Ngài khi chúng ta xin Ngài “chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, và chúng ta tỏ đức tin vào sự thiện hảo của Ngài bằng sự hy vọng Ngài sẽ “cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”

Con Thiên Chúa luôn tôn vinh Cha Ngài bằng việc làm của Người và Người đến thế gian để dạy cho con người tôn vinh Cha. Người tỏ cho con người biết cách chúc tụng Cha bằng kinh nguyện mà Người dạy chúng ta bởi miệng lưỡi của Người. Vì thế, phận sự của chúng ta phải năng đọc kinh này - chúng ta phải đọc kinh này một cách kính cẩn và chuyên cần, và trong chính tinh thần mà Chúa đã dạy kinh đó cho chúng ta.


(Trích từ sách "Bí Mật Kinh Mân Côi" - Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire pour se convertir et se sauver"; bản dịch Việt ngữ của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh).

Lời bàn: Được gọi Thiên Chúa là Cha là một ân ban cho chúng ta. Kinh Lạy Cha là lời kinh do Chúa Giêsu dạy, nên có giá trị hơn tất cả mọi lời kinh. Khi chúng ta nguyện Kinh Mân Côi, hai lời kinh được lặp đi lặp lại là Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng. Nếu chúng ta nguyện hai lời kinh này với lòng tin tưởng, sốt mến, chúng ta sẽ thu được ơn ích lớn lao dường nào!
114.864864865135.135135135250