Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.01.2018 / 622 / Với Mẹ
22.01.2018 Thứ Hai – Tuần 3 TN     Tin Mừng: Mc 3,22-30     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.01.2018
/ 787 / Với Mẹ
21.01.2018 Chúa Nhật 3 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 3     Tin Mừng: Mc 1,14-20     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.01.2018
/ 753 / Với Mẹ
  20.01.2018 Thứ Bảy – Tuần 2 TN Th. Fabianô, ghtđ     Tin Mừng: Mc 3,20-21     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.01.2018
/ 1037 / Với Mẹ
19.01.2018 Thứ Sáu – Tuần 2 TN     Tin Mừng: Mc 3,13-19     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.01.2018
/ 867 / Với Mẹ
18.01.2018 Thứ Năm – Tuần 2 TN Tuần cầu cho đại kết     Tin Mừng: Mc 3,7-12     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.01.2018
/ 879 / Với Mẹ
17.01.2018 Thứ Tư – Tuần 2 TN Th. Antôn, viện phụ     Tin Mừng: Mc 3,1-6     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.01.2018
/ 1440 / Với Mẹ
16.01.2018 Thứ Ba – Tuần 2 TN     Tin Mừng: Mc 2,23-28     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.01.2018
/ 1407 / Với Mẹ
15.01.2018 Thứ Hai – Tuần 2 TN     Tin Mừng: Mc 2,18-22     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.01.2018
/ 650 / Với Mẹ
14.01.2018 Chúa Nhật 2 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 2     Tin Mừng: Ga 1,35-42     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.01.2018
/ 1334 / Với Mẹ
13.01.2018 Thứ Bảy – Tuần 1 TN Th. Hilario, gm-tsht     Tin Mừng: Mc 2,13-17   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.01.2018
/ 521 / Với Mẹ
12.01.2018 Thứ Sáu – Tuần 1 TN     Tin Mừng: Mc 2,1-12     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.01.2018
/ 671 / Với Mẹ
11.01.2018 Thứ Năm – Tuần 1 TN     Tin Mừng: Mc 1,40-45     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.01.2018
/ 810 / Với Mẹ
10.01.2018 Thứ Tư – Tuần 1 TN Thánh vịnh tuần 1   Tin Mừng: Mc 1,29-39     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.01.2018
/ 815 / Với Mẹ
09.01.2018 Thứ Ba – Tuần 1 TN   Tin Mừng: Mc 1,21-28     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.01.2018
/ 797 / Với Mẹ
08.01.2018 Thứ Hai – Tuần 1 TN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA   Tin Mừng: Mc 1,6b-11     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.01.2018
/ 739 / Với Mẹ
07.01.2018 Chúa Nhật 1 TN – Năm B Lễ Chúa Hiển Linh   Tin Mừng: Mt 2,1-12     Tin Mừng ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.01.2018
/ 783 / Với Mẹ
06.01.2018 Thứ Bảy Đầu Tháng Mùa Giáng Sinh     Tin Mừng: Mc 1,6b-11     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.01.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.01.2018
/ 911 / Với Mẹ
05.01.2018                                        & ...