Giờ Kinh Hằng Ngày: 11.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 11.06.2023 / 890 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 11.06.2023 Lễ Mình Máu Thánh Chúa   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 10.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 10.06.2023
/ 1194 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 10.06.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 09.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 09.06.2023
/ 1396 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 09.06.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 08.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 08.06.2023
/ 1443 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 08.06.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 07.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 07.06.2023
/ 1499 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 07.06.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 06.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 06.06.2023
/ 1422 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 06.06.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 05.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 05.06.2023
/ 1520 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 05.06.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 04.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 04.06.2023
/ 1606 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 04.06.2023 LỄ CHÚA BA NGÔI – LỄ TRỌNG   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 03.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 03.06.2023
/ 1561 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 03.06.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 02.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 02.06.2023
/ 1492 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 02.06.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 01.06.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 01.06.2023
/ 1422 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 01.06.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 31.05.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 31.05.2023
/ 1095 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 31.05.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội..., + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.05.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.05.2023
/ 994 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 30.05.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội..., + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.05.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.05.2023
/ 1711 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 29.05.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội..., + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.05.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.05.2023
/ 970 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 28.05.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội..., + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.05.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.05.2023
/ 1704 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 27.05.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội..., + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.05.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.05.2023
/ 1942 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 26.05.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội..., + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.05.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.05.2023
/ 1122 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 25.05.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho thế giới được hoà bình và phát triển, + Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội..., + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất ...