Lời Kinh Hằng Ngày: 21.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 21.09.2020 / 11 / Với Mẹ
21.09.2020, THỨ HAI Thánh Mátthêu, Tông Đồ Tác Giả Sách Tin Mừng - lễ kính   1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 20.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 20.09.2020
/ 169 / Với Mẹ
NGÀY 20.09.2020, chúa nhật 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM A KÍNH MỪNG ĐỨC KITÔ PHỤC SINH 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 19.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 19.09.2020
/ 270 / Với Mẹ
NGÀY 19.09.2020, THỨ bảy KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ MARIA 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát) Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 18.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày:  18.09.2020
/ 338 / Với Mẹ
ngày 18.09.2020, THỨ Sáu KÍNH NHỚ CHÚA GIÊSU CHỊU KHỔ NẠN 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 17.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 17.09.2020
/ 316 / Với Mẹ
ngày 17.09.2020, THỨ năm KÍNH CHỨC LINH MỤC CHÚA GIÊSU VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 16.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 16.09.2020
/ 401 / Với Mẹ
ngày 16.09.2020, Thứ tư KÍNH THÁNH CẢ GIUSE 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 15.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 15.09.2020
/ 310 / Với Mẹ
NGÀY 15.09.2020, THỨ ba LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI, LỄ NHỚ 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 14.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 14.09.2020
/ 431 / Với Mẹ
NGÀY 14.09.2020, THỨ HAI LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 13.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 13.09.2020
/ 307 / Với Mẹ
ngày 13.09.2020, chúa nhật 24 Năm a thường niên KÍNH MỪNG ĐỨC KITÔ PHỤC SINH 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 12.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày:  12.09.2020
/ 330 / Với Mẹ
Ngày 12.09.2020, THỨ bảy- KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ MARIA 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát) Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 11.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 11.09.2020
/ 382 / Với Mẹ
ngày 11.09.2020, THỨ Sáu - KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY KÍNH NHỚ CHÚA GIÊSU CHỊU KHỔ NẠN 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 10.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 10.09.2020
/ 354 / Với Mẹ
Ngày 10.09.2020, THỨ năm KÍNH CHỨC LINH MỤC CHÚA GIÊSU VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 09.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 09.09.2020
/ 336 / Với Mẹ
ngày 09.09.2020 Thứ tư - KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY KÍNH THÁNH CẢ GIUSE 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 08.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 08.09.2020
/ 311 / Với Mẹ
Ngày 08.09.2020: sinh nhật đức mẹ THỨ ba - KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 07.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 07.09.2020
/ 332 / Với Mẹ
ngày 07.09.2020 THỨ HAI - KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 1. Làm Dấu Thánh Giá Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 06.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 06.09.2020
/ 2105 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 06.09.2020, Chúa Nhật 23 TN – Năm A I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 05.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 05.09.2020
/ 1993 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY Thứ Bảy - Tuần XXII Thường Niên, ngày 05.09.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng ...
Lời Kinh Hằng Ngày: 04.09.2020
Lời Kinh Hằng Ngày: 04.09.2020
/ 1985 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY Thứ Sáu, Tuần XXII Thường Niên, ngày 04.09.2020 I. MỞ ĐẦU   1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng ...