Giờ Kinh Hằng Ngày: 09.12.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 09.12.2023 / 3639 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 09.12.2023, Thứ Bảy   I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 08.12.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 08.12.2023
/ 4038 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 08.12.2023, Thứ Sáu I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 07.12.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 07.12.2023
/ 4148 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 07.12.2023, Thứ Năm I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 06.12.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 06.12.2023
/ 4200 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 06.12.2023, Thứ Tư   I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 05.12.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 05.12.2023
/ 3793 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 05.12.2023, Thứ Ba   I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.11.2023
/ 5184 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 30.11.2023, Thứ Năm I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.11.2023
/ 4445 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 29.11.2023, Thứ Tư I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.11.2023
/ 3861 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 28.11.2023, Thứ Ba I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.11.2023
/ 4142 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 27.11.2023, Thứ Hai I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.11.2023
/ 4468 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 26.11.2023, Chúa Nhật - LỄ CHÚA KITÔ VUA I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.11.2023
/ 4860 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 25.11.2023, Thứ Bảy I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.11.2023
/ 4497 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 24.11.2023, Thứ Sáu I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.11.2023
/ 4313 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 23.11.2023, Thứ Năm   I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.11.2023
/ 5241 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 22.11.2023, Thứ Tư I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.11.2023
/ 4043 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 21.11.2023, Thứ Ba I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.11.2023
/ 3048 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 20.11.2023, Thứ Hai I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.11.2023
/ 4124 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 19.11.2023, Chúa Nhật I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.11.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.11.2023
/ 4029 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 18.11.2023, Thứ Bảy I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng ...