Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 04.12.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 04.12.2021 / 14 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Ngày 04.12.2021, Thứ Bảy - Tuần I Mùa Vọng   I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 03.12.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 03.12.2021
/ 364 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Ngày 03.12.2021, Thứ Sáu - Tuần I Mùa Vọng I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 02.12.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 02.12.2021
/ 489 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Ngày 02.12.2021, Thứ Năm - Tuần I Mùa Vọng I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 01.12.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 01.12.2021
/ 529 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Ngày 01.12.2021, Thứ Tư - Tuần I Mùa Vọng I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 30.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 30.11.2021
/ 512 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 30.11.2021, Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 29.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 29.11.2021
/ 511 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 29.11.2021, Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 28.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 28.11.2021
/ 477 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 28.11.2021, Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 27.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 27.11.2021
/ 447 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 27.11.2021, Thứ Bảy XXXIV Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 26.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 26.11.2021
/ 515 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 26.11.2021, Thứ Sáu XXXIV Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 25.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 25.11.2021
/ 550 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 25.11.2021, Thứ Năm XXXIV Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 24.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 24.11.2021
/ 576 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 24.11.2021, Thứ Tư XXXIV Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 23.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 23.11.2021
/ 491 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 23.11.2021, Thứ Ba XXXIV Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 22.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 22.11.2021
/ 549 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 22.11.2021, Thứ Hai XXXIV Thường Niên Thánh Cecilia, đồng trinh, tử đạo I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 21.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 21.11.2021
/ 521 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 21.11.2021, Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm B CHÚA KITÔ VUA I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 20.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 20.11.2021
/ 526 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 20.11.2021, Thứ Bảy XXXIII Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 19.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 19.11.2021
/ 585 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 19.11.2021, Thứ Sáu XXXIII Thường Niên   I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 18.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 18.11.2021
/ 531 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 18.11.2021, Thứ Năm XXXIII Thường Niên Kỷ niệm Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 17.11.2021
Giờ Kinh Hằng Ngày: Ngày 17.11.2021
/ 582 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH 17.11.2021, Thứ Tư XXXIII Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...