Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 23.10.2017 / 701 / Với Mẹ
23.10.2017 Thứ Hai –  Tuần 29 TN – Năm A Th. Gioan Capestranô, lm   Tin mừng: Lc 12,13-21   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 22.10.2017
/ 784 / Với Mẹ
22.10.2017 Chúa Nhật 29 – TN Năm A Thánh vịnh tuần 1   Tin mừng: Mt 22,15-21     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 21.10.2017
/ 1448 / Với Mẹ
21.10.2017 Thứ Bảy –  Tuần 28 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 12,8-12     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.10.2017
/ 1502 / Với Mẹ
20.10.2017                                         ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.10.2017
/ 751 / Với Mẹ
19.10.2017 Thứ Năm –  Tuần 28 TN – Năm A Th. Gioan Brebeuf, Isaac Jogues   Tin mừng: Lc 11,47-54     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.10.2017
/ 705 / Với Mẹ
18.10.2014 Thứ Tư –  Tuần 28 TN – Năm A TH. LUCA, thánh sử   Tin mừng: Lc 10,1-9     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.10.2017
/ 609 / Với Mẹ
17.10.2017 Thứ Ba –  Tuần 28 TN – Năm A Th. Inhatiô Antiôkia, gmtđ - lễ nhớ   Tin mừng: Lc 11,37-41   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.10.2017
/ 1394 / Với Mẹ
16.10.2017 Thứ Hai –  Tuần 28 TN – Năm A Th. Margarita Alacoque, tn   Tin mừng: Lc 11,29-32     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.10.2017
/ 766 / Với Mẹ
15.10.2017 Chúa Nhật 28 – TN Năm A Thánh vịnh tuần 4     Tin mừng: Mt 22,1-14   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.10.2017
/ 820 / Với Mẹ
14.10.2017 Thứ Bảy –  Tuần 27 TN – Năm A Th. Callistô I, giáo hoàng tử đạo   Tin mừng: Lc 11,27-28   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.10.2017
/ 926 / Với Mẹ
13.10.2017   Thứ Sáu –  Tuần 27 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 11,15-26   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.10.2017
/ 910 / Với Mẹ
12.10.2017 Thứ Năm –  Tuần 27 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 11,5-13     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.10.2017
/ 844 / Với Mẹ
11.10.2017 Thứ Tư –  Tuần 27 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 11,1-4     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.10.2017
/ 1018 / Với Mẹ
10.10.2017 Thứ Ba –  Tuần 27 TN – Năm A     Tin mừng: Lc 10,38-42     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.10.2017
/ 823 / Với Mẹ
09.10.2017 Thứ Hai –  Tuần 27 TN – Năm A Th. Đyônysiô và các bạn tử đạo   Tin mừng: Lc 10,25-37     ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.10.2017
/ 930 / Với Mẹ
8.10.2017 Chúa Nhật 27 – TN Năm A Thánh vịnh tuần 3     Tin mừng: Mt 21,33-43   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.10.2017
/ 958 / Với Mẹ
7.10.2017 Thứ Bảy –  Tuần 26 TN – Năm A Đức Mẹ Mân Côi     Tin mừng: Lc 10, 17-24   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.10.2017
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.10.2017
/ 1117 / Với Mẹ
06.10.2017 Thứ Sáu –  Tuần 26 TN – Năm A Th. Brunô, ...