Giờ Kinh Hằng Ngày: 08.02.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 08.02.2023 / 275 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 08.02.2023   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 07.02.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 07.02.2023
/ 426 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 07.02.2023   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 06.02.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 06.02.2023
/ 446 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 06.02.2023   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 05.02.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 05.02.2023
/ 461 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 05.02.2023   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 04.02.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 04.02.2023
/ 455 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 04.02.2023   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 03.02.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 03.02.2023
/ 510 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 03.02.2023   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 02.02.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 02.02.2023
/ 538 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 02.02.2023   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 01.02.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 01.02.2023
/ 531 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 01.02.2023   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ + Cầu cho thế giới được hoà bình, + Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 31.01.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 31.01.2023
/ 499 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 31.01.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho thế giới được hoà bình thế giới, + Cầu cho Giáo Hội, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.01.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.01.2023
/ 485 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 30.01.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho thế giới được hoà bình thế giới, + Cầu cho Giáo Hội, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.01.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.01.2023
/ 410 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 29.01.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho thế giới được hoà bình thế giới, + Cầu cho Giáo Hội, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.01.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.01.2023
/ 490 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 28.01.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho thế giới được hoà bình thế giới, + Cầu cho Giáo Hội, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.01.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.01.2023
/ 398 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 27.01.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho thế giới được hoà bình thế giới, + Cầu cho Giáo Hội, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.01.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.01.2023
/ 414 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 26.01.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho thế giới được hoà bình thế giới, + Cầu cho Giáo Hội, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.01.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.01.2023
/ 438 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 25.01.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho thế giới được hoà bình thế giới, + Cầu cho Giáo Hội, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.01.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.01.2023
/ 420 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 24.01.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho thế giới được hoà bình thế giới, + Cầu cho Giáo Hội, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.01.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.01.2023
/ 387 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 23.01.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho thế giới được hoà bình thế giới, + Cầu cho Giáo Hội, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.01.2023
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.01.2023
/ 391 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 22.01.2023   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho việc giáo dục và các nhà giáo dục, + Cầu cho thế giới được hoà bình thế giới, + Cầu cho Giáo Hội, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...