Giờ Kinh Hằng Ngày: 05.10.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 05.10.2022 / 216 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 05.10.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người, + Cầu ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 04.10.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 04.10.2022
/ 414 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 04.10.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người, + Cầu ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 03.10.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 03.10.2022
/ 471 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 03.10.2022   Ý CẦU NGUYỆN CHUNG + Cầu cho Giáo Hội và thế giới, + Cầu cho việc loan báo Tin Mừng, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người, + Cầu ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 02.10.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 02.10.2022
/ 370 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 02.10.2022   Ý CẦU NGUYỆN:   ------   1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 01.10.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 01.10.2022
/ 428 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 01.10.2022   Ý CẦU NGUYỆN:   ------ 1. PHẦN MỞ ĐẦU DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 30.09.2022
/ 386 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 30.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi bỏ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 29.09.2022
/ 437 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 29.09.2022 Lễ CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.09.2022
/ 444 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 28.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi bỏ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.09.2022
/ 432 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 27.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi bỏ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.09.2022
/ 437 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 26.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi bỏ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.09.2022
/ 445 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 25.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.09.2022
/ 376 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 24.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi bỏ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.09.2022
/ 418 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 23.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi bỏ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.09.2022
/ 439 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 22.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi bỏ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.09.2022
/ 451 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 21.09.2022 Lễ Thánh MATTHÊÔ, tông đồ   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.09.2022
/ 344 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 20.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi bỏ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.09.2022
/ 462 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 19.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi bỏ ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.09.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.09.2022
/ 306 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 18.09.2022   Ý CẦU NGUYỆN + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, + Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình, + Cầu cho việc bãi ...