Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 20.09.2021 / 1 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 20.09.2021, Thứ Hai XXV Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.09.2021
/ 308 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 19.09.2021, Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.09.2021
/ 401 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 18.09.2021, Thứ Bảy XXIV Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.09.2021
/ 444 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 17.09.2021, Thứ Sáu XXIV Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.09.2021
/ 535 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 16.09.2021, Thứ Năm XXIV Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.09.2021
/ 511 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 15.09.2021, Thứ Tư XXIV Thường Niên - lễ Đức Mẹ Sầu Bi I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.09.2021
/ 569 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 14.09.2021, Thứ Ba XXIV Thường Niên - lễ Suy tôn THÁNH GIÁ I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.09.2021
/ 468 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 13.09.2021, Thứ Hai XXIV Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.09.2021
/ 489 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 12.09.2021, Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.09.2021
/ 531 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 11.09.2021, Thứ Bảy XXIII Mùa Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.09.2021
/ 510 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 10.09.2021, Thứ Sáu XXIII Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.09.2021
/ 619 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 09.09.2021, Thứ Năm XXIII Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.09.2021
/ 640 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 08.09.2021, Thứ Tư XXIII Thường Niên - Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.09.2021
/ 533 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 07.09.2021, Thứ Ba XXIII Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.09.2021
/ 542 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 06.09.2021, Thứ Hai XXIII Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.09.2021
/ 603 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 05.09.2021, Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.09.2021
/ 570 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 04.09.2021, Thứ Bảy XXII Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.09.2021
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.09.2021
/ 607 / Với Mẹ
LỜI KINH HẰNG NGÀY 03.09.2021, Thứ Sáu XXII Thường Niên I. MỞ ĐẦU 1. Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.   2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát “ Xin Ơn Chúa Thánh Thần” quen thuộc) Chúng con lạy ơn Đức Chúa ...