Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 28.05.2022 / 211 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 28.05.2022 Thứ Bảy VI Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 27.05.2022
/ 311 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 27.05.2022 Thứ Sáu VI Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 26.05.2022
/ 385 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 26.05.2022 Thứ Năm VI Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 25.05.2022
/ 422 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 25.05.2022 Thứ Tư VI Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 24.05.2022
/ 326 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 24.05.2022 Thứ Ba VI Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 23.05.2022
/ 542 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 23.05.2022 Thứ Hai VI Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 22.05.2022
/ 430 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 22.05.2022 Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 21.05.2022
/ 326 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 21.05.2022 Thứ Bảy V Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 20.05.2022
/ 443 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 20.05.2022 Thứ Sáu V Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 19.05.2022
/ 448 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 19.05.2022 Thứ Năm V Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 18.05.2022
/ 423 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 18.05.2022 Thứ Tư V Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 17.05.2022
/ 456 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Ba, ngày 17.05.2022 Thứ Ba V Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16.05.2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 16.05.2022
/ 439 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Hai, ngày 16.05.2022 Thứ Hai V Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15/05/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 15/05/2022
/ 440 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Chúa Nhật, ngày 15.05.2022 Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14/05/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 14/05/2022
/ 443 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Bảy, ngày 14.05.2022 Thứ Bảy IV Phục Sinh THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 13/05/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 13/05/2022
/ 462 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Sáu, ngày 13.05.2022 Thứ Sáu IV Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 12/05/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 12/05/2022
/ 446 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Năm, ngày 12.05.2022 Thứ NĂM IV Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người ...
Giờ Kinh Hằng Ngày: 11/05/2022
Giờ Kinh Hằng Ngày: 11/05/2022
/ 469 / Với Mẹ
GIỜ KINH GIA ĐÌNH Thứ Tư, ngày 11.05.2022 Thứ Tư IV Phục Sinh   Ý CẦU NGUYỆN: + Cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất, + Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina, + Cầu cho quê hương, đất nước, + Cầu cho gia đình, người thân, bản ...