Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 19.12.2018 / 767 / Với Mẹ
19.12.2018 Thứ Tư – Tuần 3 MV     Tin Mừng: Lc 1,5-25   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Vào thời ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.12.2018
/ 1031 / Với Mẹ
18.12.2018 Thứ Ba – Tuần 3 MV     Tin Mừng: Mt 1,18-25   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.12.2018
/ 911 / Với Mẹ
17.12.2018 Thứ Hai – Tuần 3 MV     Tin Mừng: Mt 1,1-17   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.12.2018
/ 868 / Với Mẹ
16.12.2018 Chúa Nhật 3 MV – Năm C Thánh vịnh tuần 3     Tin Mừng: Lc 3,10-18   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.12.2018
/ 1413 / Với Mẹ
15.12.2018 Thứ Bảy – Tuần 2 MV     Tin Mừng: Mt 17,9a.10-13   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.12.2018
/ 1504 / Với Mẹ
14.12.2018 Thứ Sáu – Tuần 2 MV Thánh Gioan Thánh Giá, lm-tsht   Tin Mừng: Mt 11,16-19   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.12.2018
/ 810 / Với Mẹ
13.12.2018 Thứ Năm – Tuần 2 MV Thánh Lucia, tn   Tin Mừng: Mt 11,11-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.12.2018
/ 828 / Với Mẹ
12.12.2018 Thứ Tư – Tuần 2 MV Đức Mẹ Guadalupe     Tin Mừng: Mt 11,28-30   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.12.2018
/ 622 / Với Mẹ
11.12.2018 Thứ Ba – Tuần 2 MV Thánh Damaso I, gh     Tin Mừng: Mt 18,12-14   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.12.2018
/ 1405 / Với Mẹ
10.12.2018 Thứ Hai – Tuần 2 MV     Tin Mừng: Lc 5,17-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.12.2018
/ 905 / Với Mẹ
09.12.2018 Chúa Nhật 2 MV – Năm C Thánh vịnh tuần 2     Tin Mừng: Lc 3,1-6   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.12.2018
/ 991 / Với Mẹ
08.12.2018 Thứ Bảy – Tuần 1 MV MẸ VÔ NHIỄM, lễ trọng   Tin Mừng: Lc 1,26-38   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.12.2018
/ 952 / Với Mẹ
07.12.2018 Thứ Sáu đầu tháng Thánh Ambrosio, gm-tsht     Tin Mừng: Mt 9,27-31   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.12.2018
/ 998 / Với Mẹ
06.12.2018 Thứ Năm – Tuần 1 MV Thánh Nicola, gm     Tin Mừng: Mt 7,21.24-27   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.12.2018
/ 925 / Với Mẹ
05.12.2018 Thứ Tư – Tuần 1 MV     Tin Mừng: Mt 15,29-37   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.12.2018
/ 993 / Với Mẹ
04.12.2018 Thứ Ba – Tuần 1 MV Thánh Gioan Damasceno, lm-tsht     Tin Mừng: Lc 10,21-24   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.12.2018
/ 869 / Với Mẹ
03.12.2018 Thứ Hai – Tuần 1 MV Thánh Phanxicô Xaviê, lễ kính     Tin Mừng: ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.12.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.12.2018
/ 970 / Với Mẹ
02.12.2018 Chúa Nhật 1 MV – Năm C Thánh vịnh tuần 1   Tin Mừng: Lc 21,25-28.34-36   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ...