Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.08.2018 / 670 / Với Mẹ
18.08.2018 Thứ Bảy – Tuần 19 TN   Tin Mừng: Mt 19,13-15   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.08.2018
/ 873 / Với Mẹ
17.08.2018 Thứ Sáu – Tuần 19 TN   Tin Mừng: Mt 19,2-12   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, có những người biệt ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 16.08.2018
/ 776 / Với Mẹ
16.08.2018 Thứ Năm – Tuần 19 TN Thánh  Stêphanô Hungari   Tin Mừng: Mt 18,21 – 19,1   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 15.08.2018
/ 849 / Với Mẹ
15.08.2018 Thứ Tư – Tuần 19 TN MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI   Tin Mừng:   Lc 1,39-56   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 14.08.2018
/ 1566 / Với Mẹ
14.08.2018 Thứ Ba – Tuần 19 TN Thánh  Maximilianô, lmtđ - lễ nhớ   Tin Mừng: Mt 18,1-5.10.12-14   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 13.08.2018
/ 1441 / Với Mẹ
13.08.2018 Thứ Hai – Tuần 19 TN Thánh  Pontianô, gh-tđ   Tin Mừng: Mt 17,22-27   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 12.08.2018
/ 645 / Với Mẹ
12.08.2018 Chúa Nhật 19 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 3   Tin Mừng: Ga 6,41-51   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 11.08.2018
/ 1346 / Với Mẹ
11.08.2018 Thứ Bảy – Tuần 18 TN Thánh  Clara, trinh nữ   Tin Mừng: Mt 17,14-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.08.2018
/ 583 / Với Mẹ
10.08.2018 Thứ Sáu – Tuần 18 TN THÁNH  LAURENSÔ, phó tế tử đạo   Tin Mừng: Ga 12,24-26   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 09.08.2018
/ 1278 / Với Mẹ
09.08.2018 Thứ Năm – Tuần 18 TN Thánh  Têrexa Benedicta   Tin Mừng: Mt 16,13-23   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 08.08.2018
/ 759 / Với Mẹ
08.08.2018 Thứ Tư – Tuần 18 TN Thánh  Đa Minh   Tin Mừng: Mt 15,21-28   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 07.08.2018
/ 817 / Với Mẹ
07.08.2018 Thứ Ba – Tuần 18 TN Thánh  Xistô II, gh   Tin Mừng: Mt 14,22-36   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 06.08.2018
/ 751 / Với Mẹ
06.08.2018 Thứ Hai – Tuần 18 TN CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính   Tin Mừng: Mc 9,2-10   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.   Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 05.08.2018
/ 716 / Với Mẹ
05.08.2018 Chúa Nhật 18 TN – Năm B Thánh vịnh tuần 2   Tin Mừng: Ga 6,24-35   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 04.08.2018
/ 718 / Với Mẹ
04.08.2018 Thứ Bảy Đầu Tháng Gioan Maria Vianê, lm - lễ nhớ   Tin Mừng: Mt 14,1-12   ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 03.08.2018
/ 873 / Với Mẹ
03.08.2018 Thứ Sáu Đầu Tháng   Tin Mừng: Mt 13,54-58   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 02.08.2018
/ 1322 / Với Mẹ
Thứ Năm, 02.08.2018                                                                 ...
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.08.2018
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 01.08.2018
/ 853 / Với Mẹ
Thứ Tư, 01.08.2018 Tin Mừng: Mt 13,44-46 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về ...