24/09/2020
696
ngày 24.09.2020, THỨ năm
KÍNH CHỨC LINH MỤC CHÚA GIÊSU VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
  

3. Tung Hô Lời Chúa
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
4. Tin Mừng (theo ngày) – Suy Niệm & Cầu Nguyện:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 7-9).
Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người.Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
“Vua Hêrôđê nói: ‘Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?’ Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu” (Lc 9,9).
Như Mẹ: Vua Hêrôđê phân vân về sự hiện diện của Đức Giêsu. Ông nghe đồn rất nhiều về Đức Giêsu và tìm cách gặp Người. Chắc hẳn chúng ta cũng nghe biết nhiều điều về Đức Giêsu, thế nhưng chính chúng ta đã gặp Người hay chưa? Chúng ta có tìm cách để có một sự gặp gỡ cá nhân với Người hay chỉ bằng lòng với những điều được nghe?
Với Mẹ: Lạy Chúa, con muốn được gặp gỡ Chúa qua chính kinh nghiệm của bản thân. Xin chỉ cho con biết cách gặp Chúa mỗi ngày.
Nhờ Mẹ: Mẹ biết những lần gặp gỡ Chúa mang lại lợi ích biết bao. Xin giúp con gặp Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.

5. Lần Hạt Mân Côi: Mùa Sáng
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan.
- Khi Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa xong, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 3, 16-17).
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là Con Thiên Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới tại Cana.
 - “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự”. (Ga 2, 1-2).
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa. 
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
- Đức Chúa Giêsu nói:“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1, 15)
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót, và siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao hòa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
 - Từ đám mây có tiếng phán rằng:“Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người”. (Lc 9, 35)
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể.
 - “Trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. (Ga 13, 1)
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 


6. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà ; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
7. Kinh Thờ Lạy Mình Và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu
Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần / con tin, con thờ lạy, con trông cậy và kính mến Chúa.
 
Con xin dâng cho Chúa của rất qúy báu, là Mình Máu, linh hồn, và thần tính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con / đang ngự trong các nhà chầu ở khắp thế giới./ Con xin dâng cho Chúa mọi hy sinh của con, hợp với những đau khổ của Đức Giêsu Kitô và Đức Maria, Mẹ Chúa / để xin Chúa tha thứ cho những người không tin, không thờ lạy, không trông cậy, không kính mến Chúa, và xin cho những kẻ có tội được ơn hối cải.
 
Vì công phúc vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu / và nhờ sức mạnh cầu bầu của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria / con xin Chúa ban cho các nước được hòa thuận bằng yên / và nước Việt Nam được bình an thịnh vượng./ Lạy Ba Ngôi Cực Thánh, con ước ao sống kết hợp với Chúa, để nên Đền thờ Chúa ngự. Amen.  
 
8. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
9. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
10. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bình an. - Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. - Cầu cho chúng con.
Thánh Đa Minh. - Cầu cho chúng con.
 
11. Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen
114.864864865135.135135135250