25/09/2020
549
ngày 25.09.2020, THỨ Sáu
KÍNH NHỚ CHÚA GIÊSU CHỊU KHỔ NẠN

1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
  

3. Tung Hô Lời Chúa
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
4. Tin Mừng (theo ngày) – Suy Niệm & Cầu Nguyện:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 18-22).
Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
Đức Giêsu hỏi: "Còn anh em, 
anh em bảo Thầy là ai?" (Lc 9,20).

Như Mẹ: Trước những phép lạ cũng như trước cách giảng dạy đầy uy quyền của Đức Giêsu, nhiều người đã tự hỏi: Ông này là ai? Họ cũng tự mình đưa ra những câu trả lời khác nhau. Trước tình trạng đó, Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ đưa ra câu trả lời của mình. Câu trả lời của các môn đệ cũng chính là niềm tin, niềm xác tín mà các ông sẽ hiến thân cả đời để rao giảng và bảo vệ.
Với Mẹ: Xin Chúa giúp con có một xác tín vững mạnh vào Chúa cũng như can đảm loan truyền và làm chứng cho xác tín đó với trọn cuộc đời.
Nhờ Mẹ: Mẹ biết Đức Giêsu là ai và giới thiệu cho người khác tại tiệc cưới Cana. Xin Mẹ giúp con xác tín và giới thiệu Chúa cho người khác.

5. Lần Hạt Mân Côi:  Mùa Thương
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Thương này, để kính nhớ những giây phút Chúa lo buồn, và hấp hối trong vườn Giết-si-ma-ni. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn thống hối chân thành, và biết vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi sự.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa hấp hối xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con biết thật lòng thống hối, vì các tội lỗi của mình, và luôn vâng theo Thánh ý Chúa.
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.         
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Thương này, để kính nhớ việc Chúa bị đánh đòn, rách da nát thịt, máu chảy đầm đìa. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con được ơn, biết hãm dẹp những cám dỗ của giác quan chúng con.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa bị đánh đòn, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con biết hãm mình ép xác, tránh xa những thú vui nguy hiểm.        
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai,  ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.  
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Thương này, để kính nhớ việc Chúa phải đội mão gai đau đớn. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con biết khinh chê những sự thế gian.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa đội mão gai, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con biết chê bỏ những sự thế gian.
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Thương này, để tôn kính việc Chúa vác cây thập giá lên Núi Sọ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con biết nhẫn nại, vác thập giá của mình mọi ngày mà theo Chúa.     
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Thập Giá xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con nhẫn nại vác Thập Giá theo chân Ngài.           
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Thương này, để tôn kính việc Chúa chịu đóng đinh vào Thập Giá trên Núi Sọ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con được ơn thống hối các tội lỗi mình và được ơn chết lành. Cũng xin Chúa thương ban cho những người đang hấp hối trong giờ phút này được ơn chết lành.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa chịu chết rất đau khổ trên thập giá, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con sống thánh thiện để được ơn cứu độ.
 


6. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà ; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
7. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Vua Và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria Nữ Vương
Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua ! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương ! Chúng con dâng linh hồn và xác chúng con, gia đình chúng con, địa phận chúng con, cho Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.
 
Chúng con nguyện xin cho Tổ quốc và Giáo Hội Việt Nam, được bình an thịnh vượng, cho địa phận chúng con được phát triển, được thêm đạo đức, cho các Giám mục, Linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và các giáo hữu, được sốt sắng hăng hái làm việc mục vụ và Tông đồ.
 
Chúng con xin hứa cùng Chúa, chúng con sẽ siêng năng dự lễ, rước lễ, chầu Mình Thánh, và sùng kính ngày Thứ Sáu đầu tháng. Chúng con xin hứa cùng Đức Mẹ, chúng con sẽ siêng năng lần hạt Mân Côi, theo gương các nhân đức của Mẹ, và sùng kính ngày Thứ Bảy đầu tháng.
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua ! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương ! Chúng con tin rằng nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Cực Thánh Chúa, và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, chúng con sẽ được nhiều ơn lành hồn xác đời này, và được hưởng hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen. 

8. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
9. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
10. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bình an. - Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. - Cầu cho chúng con.
Thánh Đa Minh. - Cầu cho chúng con.
 
11. Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250