03/06/2019
1343
Thứ Hai, 03.06.2019
Th. Carôlô Lwanga
và các bạn tử đạo

Tin Mừng: Ga 16,29-33
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
 
Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra". Chúa Giêsu đáp lại các ông: "Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Trong thế gian, anh em sẽ phải
gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên!
Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

 
Như Mẹ: Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha, còn chúng ta thì còn phải ở lại trần gian. Ở trần gian này, chúng ta phải gian nan khốn khó nhiều, nhưng tin tưởng vào Chúa, chúng ta không cô đơn, vì có Chúa luôn đồng hành cùng. Và Chúa khuyến khích chúng ta can đảm. Chúa về Trời là để dọn chỗ cho chúng ta.
 
Với Mẹ: Thế gian là thế lực đen tối, và ma quỷ luôn rảo quanh tìm mồi cắn xé những người tin vào Chúa. Xin Chúa ban sức mạnh đức tin cho chúng con, để chúng con luôn cậy trông vào quyền năng của Chúa mà vượt thắng thế gian.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, Mẹ biết rõ hoàn cảnh của chúng con, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi nanh vuốt của ba thù.
 
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250