04/06/2019
1936
Thứ Ba, 04.06.2019
 
Tin Mừng: Ga 17,1-11a
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.
 
"Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.
 
"Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3).
 
Như Mẹ: Không ai đến được với Chúa Cha, mà không qua Chúa Giêsu. Không ai đến được với Chúa Giêsu, nếu Chúa Cha không lôi kéo họ đến. Để biết Chúa Cha và Chúa Giêsu, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần.
 
Với Mẹ: Chúa Thánh Thần là Đấng dễ bị lãng quên. Người ta sẽ không thể nhận biết Chúa Cha và Chúa Con, nếu không được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần. Xin Cha cho chúng con luôn biết cậy nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn để biết và tin vào Cha và Con Cha, nhờ thế chúng con được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con cũng sẽ được hưởng phúc với Mẹ trên thiên đàng.
&nb
114.864864865135.135135135250