09/09/2019
877

09.09.2019

Thứ Hai

Th. Phêrô Claver, lm

 

 

Tin Mừng: Lc 6,6-11

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt” (Lc 6,9).

 

114.864864865135.135135135250