10/11/2018
1644

10.11.2018

Thứ Bảy – Tuần 31 TN

Thánh Lêô Cả, gh-tsht

 

Tin Mừng: Lc 16,9-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con.

 "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa muốn chúng ta không để mình quỵ lụy dưới sức mạnh của đồng tiền, vốn làm tăng dục vọng ham muốn và làm điên đảo bao người. Trái lại, Người mời gọi chúng ta hãy dùng tiền bạc và của cải đời này, để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân.

 

Với Mẹ: Chúa không muốn chúng con trở thành nô lệ cho đồng tiền nhưng Ngài muốn chúng con được tự do để kiếm tìm và phụng sự Ngài. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, bước theo Chúa là một chọn lựa dứt khoát, hoặc làm tôi Thiên Chúa hoặc làm tôi tiền của. Xin giúp chúng con sống trên đời này, trong khi làm việc để nuôi sống bản thân, thì cũng biết lo tìm kiếm điều cao cả nhất là yêu mến và phụng sự Thiên Chúa là nguồn gốc mọi loài.

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui