11/11/2017
1270

11.11.2017

Thứ Bảy – Tuần 31 TN

Th. Martino, gm                                          

Tin Mừng: Lc 16,9-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. "Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

 
Suy niệm và cầu nguyện

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc rất lớn” (Lc 16,10). 

Như Mẹ:Trung tín là một nhân đức cần thiết đối với con người. Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ sống trung tín, không chỉ trong việc lớn mà còn trong những việc rất nhỏ. Sự trung tín trong việc nhỏ sẽ là mối dây giúp người môn đệ kiên tâm và trung tín trong việc lớn.

 

Với Mẹ:Chúa là Đấng trung tín, Chúa hứa là Chúa sẽ thực hiện. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu và trung tín của Chúa mà đoái nhìn đến nhân loại lầm than tội lỗi. Xin cho chúng con giữ lòng thành tín với Chúa hôm nay và mãi mãi.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã sống trung thành trong bậc làm tôi Chúa trọn đời. Xin Mẹ giúp các đôi vợ chồng, đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ luôn sống trung tín với nhau, dựa trên giao ước bất khả phân ly mà Chúa đã thiết lập.

 

Trong Mẹ:Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui