13/06/2018
1076
13.06.2018                                                                 
Thứ Tư
th. Antôn Pađôva, lm-tsht
                                                                                   
Tin Mừng: Mt 5,17-19
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).
 
Như Mẹ: Tất cả những điều luật của Chúa đều có ý nghĩa và hữu ích cho chúng ta. Bỏ điều gì dù nhỏ nhất cũng là ngầm ý coi thường mệnh lệnh của Ngài. Chúng ta phạm tội vì yếu đuối, điều đó Thiên Chúa hiểu và dễ dàng tha thứ. Nhưng vì coi thường ý Chúa và lệnh truyền của Ngài thì làm sao gọi được là con của Ngài?
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến trần gian không phải là để bỏ đi luật lệ cũ, nhưng là để kiện toàn. Ngài dạy chúng con kiện toàn lề luật bằng cách sống yêu thương. Xin giúp chúng con biết sống bằng con tim của Ngài, nhờ thế chúng con chu toàn luật yêu thương của Ngài!
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin cho những người sống trong gia đình biết yêu thương và hoà thuận với nhau.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng