14/08/2019
769
14.08.2019
Thứ Tư XIX Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 18,15-20
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.
 
"Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.
 
"Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20).
 
Như Mẹ: Lời cầu nguyện trong tình hiệp thông giữa cộng đoàn giáo xứ, dòng tu hay gia đình mang lại cho chúng ta sức mạnh của tình liên đới. Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hiệp thông và hiệp nhất với nhau, nên khi chúng ta hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện, thì Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện ở giữa chúng ta.
 
Với Mẹ: Thiên Chúa là Cha luôn lắng nghe lời con cái kêu xin. Xin Cha cho chúng con biết hợp ý với nhau mà cầu nguyện như Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng con. Đặc biệt xin Cha liên kết các thành viên trong gia đình và cộng đoàn đức tin được hiệp thông và yêu thương.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin Mẹ cùng cầu nguyện với chúng con, nhất là trong các gia đình đức tin.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)

Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng

114.864864865135.135135135250