14/11/2020
1810
Thứ Bảy, ngày 14.11.2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18, 1-8).
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:
"Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".
Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu Người sao” (Lc 18,7).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Cha ở trên trời luôn hướng về chúng ta, lắng nghe mọi điều chúng ta kêu xin. Vì thế, hãy đến với Người qua những tâm sự, chia sẻ qua những tâm tình phó thác, tin tưởng và kiên trì như Chúa đã chỉ cho các môn đệ và cho chính mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Chúa muốn chúng con hãy kiên nhẫn trong lời cầu. Ngay cả trong những lúc cam go nhất của cuộc đời, Người luôn hiện diện và sát cánh. Người sẽ chiến đấu cùng chúng con để giải thoát chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, cầu nguyện là nhựa sống của tâm hồn. Xin dạy chúng con biết chuyên cần, kiên trì cầu nguyện bằng những tâm tình đơn sơ, khiêm tốn mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

3. Lần Hạt Mân Côi (1 chục kinh đã soạn sẵn,... 5 chục kinh tùy ý)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 
Lần hạt trực tuyến – Năm Sự Vui

114.864864865135.135135135250