15/05/2019
820

15.05.2019

Thứ Tư

Tuần 4 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 12,44-50

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời” (Ga 12,50).

 

Như Mẹ: Cả cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu là một mẫu gương sáng về sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Tất cả mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đều có một mục đích duy nhất là mặc khải khuôn mặt nhân từ của Chúa Cha và kế hoạch cứu độ của Ngài cho nhân loại.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đều khao khát được sống hạnh phúc và bình an, và dĩ nhiên cũng mong muốn được sống đời đời. Thế nhưng, chúng con lại thờ ơ với Chúa và những mệnh lệnh của Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời mang lại sự sống đời đời, xin cho chúng con biết nghe và làm theo lời của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ giúp chúng con thực hiện mệnh lệnh của Chúa qua tiếng nói lương tâm ngay thẳng của mình.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng