15/11/2017
1283

15.11.2017

Thứ Tư – Tuần 32 TN

Th. Alberto Cả, gm-tsht                            

 

Tin Mừng: Lc 17,11-19


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".   Đó là lời Chúa.

  

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Lạy thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi” (Lc 17,13).

 

Như Mẹ:Những người bệnh tật thường cần đến tình thương của người khác, cần được cứu chữa. Nhưng khát vọng đó không phải khi nào cũng được đáp ứng. Chúa Giêsu được sai đến trần gian là để đáp lại khát vọng được yêu, được cứu và được sống của con người. Ước gì những người đau khổ hay bệnh tật luôn biết chạy đến với lòng thương xót của thầy Giêsu.  

 

Với Mẹ: Mỗi người có hoàn cảnh và nỗi khổ riêng. Xin Chúa thương xót những hoàn cảnh éo le, đau khổ hay bệnh tật mà nâng đỡ họ. Xin cho chúng con cũng biết chạy đến với lòng thương xót vô biên của Chúa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, chúng con đang ở chốn trần gian khổ ải, xin Mẹ nâng đỡ ủi an chúng con luôn luôn.

 

Trong Mẹ:Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng