16/08/2019
1618
16.08.2019
Thứ Sáu XIX Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 19,3-12
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?" Người đáp: "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?" Người đáp: "Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình".
 
Các môn đệ thưa Người rằng: "Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp: "Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Vì các ông lòng chai dạ đá” (Mt 19,8).
 
Như Mẹ: Chúa Giêsu hiền hậu và chạnh lòng thương trước đau khổ của những người khổ đau, nhưng  rất cương quyết với những kẻ tự cao tự đại coi khinh người khác. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tránh thái độ của giới đạo đức giả, mà hãy sống lề luật yêu thương của Chúa với một tinh thần bao dung và khiêm nhường.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con chưa giữ luật Chúa cho trọn vẹn. Nhiều lúc chúng con lại có thái độ của người Pharisêu, khi sống thiếu bác ái với người khác. Xin cho chúng con có một con tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa để đối xử hiền hòa với tha nhân. 
 
Nhờ Mẹ:
114.864864865135.135135135250