17/02/2020
683
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 17.02.2020

Tin Mừng: Mc 8,11-13
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia. Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

“Họ đòi một dấu lạ” (Mc 8,11).

Như Mẹ: Qua cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisêu, chúng ta nhận ra rằng họ đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ thì họ mới tin, và tin để được dấu lạ. Qua thái độ sống và qua cách biểu hiện niềm tin của họ vào Thiên Chúa, chúng ta cần thức tỉnh để không rơi vào tình trạng chai lì và cứng nhắc như họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc vì lo lắng cho cuộc sống mà con quá mơ tưởng, xin Chúa ban cho con một dấu lạ biến đổi cuộc đời của chính con. Xin chỉ cho con hiểu về mầu nhiệm của niềm tin, để con biết vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ thương giúp con hiểu và tin vào Thiên Chúa với hết cả con người của con như Mẹ đã tin.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250