18/02/2020
798
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 18.02.2020

Tin Mừng: Mc 8,14-21

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: "Tại mình không có bánh". Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: "Mười hai thúng". - "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?" Họ thưa: "Bảy thúng". Bấy giờ Người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?" Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

“Anh em phải coi chừng” (Mc 8,15).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhở mà Chúa Giêsu gửi đến tất cả các Kitô hữu về căn tính đích thực của mình. Để trở nên những môn đệ đích thực của Người và để chu toàn sứ vụ loan Tin Mừng cứu độ, người Kitô hữu ngày hôm nay cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời mà giữ vững đức tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được sự khôn ngoan của Chúa để sống trong hy vọng, để thức tỉnh trước những cám dỗ của thời đại hôm nay, cùng giúp chúng con có được lòng yêu mến tha nhân để sẵn sàng lên đường cùng Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ soi sáng, mở lòng, mở trí cho chúng con trên bước đường làm chứng nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250