19/08/2019
1158
19.08.2019
Thứ Hai XX Thường Niên
 
Tin Mừng: Mt 19,16-22
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 
Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy ThầyĐnhân lànhđ, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn". Người ấy hỏi rằng: "Những giới răn nào?" Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình". Người thanh niên thưa lại rằng: "Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta". Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh... Rồi hãy đến theo tôi" (Mt 19,21).
 
Như Mẹ: Việc từ bỏ ý riêng và từ bỏ của cải vật chất không dễ chút nào đối với con người đang sống trong một xã hội đề cao tự do và hưởng thụ. Như xưa Chúa đã mời gọi người thanh niên nên hoàn thiện, thì nay Ngài cũng mời gọi chúng ta trở nên như thế.
 
Với Mẹ: Thiên Chúa là Đấng toàn thiện và nhân lành. Nhiều người ngày nay, nhất là giới trẻ, sống theo dục vọng thấp hèn. Xin Cha gieo vào tâm hồn họ âm hưởng của lề luật yêu thương, kiện toàn nhân cách họ, để họ sống đúng với phẩm giá làm con cái Cha giữa dòng đời này.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin giúp chúng con quyết tâm từ bỏ những quyến luyến thế gian, mà say mê tìm kiếm những giá trị cao đẹp của Tin Mừng.
 
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 
114.864864865135.135135135250